Krátka správa č. 4/2024

Zoznam vzdelávacích aktivít a odborných podujatí v roku 2024
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.01.2024

Vážený člen KGK,

V súlade s čl. 21, ods. 4 Stanov KGK predstavenstvo v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiou určilo a na webovom sídle komory zverejňuje zoznam podujatí a ich bodové hodnotenie.

Ak sa člen komory zúčastní na podujatí, ktoré nie je zaradené do zoznamu zverejnenom na webovom sídle komory, oznámi to kancelárii komory do 30. januára nasledujúceho roku. O akceptácii podujatia na účely evidencie sústavného vzdelávania rozhodne a výšku bodového hodnotenia určí kancelária komory v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiou.

Zoznam vzdelávacích aktivít a podujatí v r. 2024 a ich bodové hodnotenie:
https://kgk.sk/aktualne-podujatia/zoznam-vzdelavacich-aktivit-a-odbornych-podujati-2024/

V súlade s čl. 21, ods. 5 Stanov KGK predstavenstvo KGK určilo obdobie na kontrolu sústavného vzdelávania 2023-2025. Za dané obdobie je potrebné získať minimálne 60 bodov (alikvótna časť v prípade kratšieho trvania členstva).

Informácie o evidencii vzdelávacích aktivít a podujatí sú evidované pre každého člena individuálne po prihlásení sa na webovú stránku.

Z tohto dôvodu je pre nových členov nutná registrácia na webe cez „Login“ /„Registrácia“, ktorá musí byť potvrdená z našej strany.

Následne sa cez „Login“ (vpravo hore na obrazovke) a zadaním svojich prihlasovacích údajov a kliknutím na tlačidlo „Login“ (dole) dostanete k svojmu účtu, na ktorom budú uvedené Vaše údaje o získaných kreditoch a zoznam absolvovaných aktivít a podujatí.