Krátka správa č. 30/2023

Tvorba vyhlášky o GaK činnostiach vo výstavbe
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 14.07.2023

Vážený člen KGK,

v prílohe vám zasielame informáciu o uverejnení „Predbežnej informácie k tvorbe vyhlášky o GaK činnostiach vo výstavbe“, ktorou sa spúšťa legislatívny proces jej prípravy. V zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 písm. e) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, sú zaviazané k príprave a vydaniu vyhlášky dve inštitúcie – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPaV) SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Po vzájomnej dohode predstaviteľov oboch úradov bude nositeľom legislatívneho procesu ÚÚPaV SR. ÚGKK SR a KGK budú na príprave vyhlášky plnohodnotne participovať, o čom svedčí aj informácia uvedená v bode 4, podľa ktorej je potrebné podnety k obsahu vyhlášky zasielať Ing. K. Leitmannovej (ÚGKK SR), na adresu katarina.leitmannova@skgeodesy.sk.


Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/201/20240401