Krátka správa č. 21/2024

Noví členovia Skúšobnej a autorizačnej komisie a regionálni zástupcovia komory
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.05.2024

Vážený člen KGK,

Skúšobná a autorizačná komisia KGK predložila Predstavenstvu KGK pre nové funkčné obdobie návrh svojich členov.  Výberom sa snažili o odbornú (rôzne oblasti pôsobenia) a funkčnú diverzifikáciu (prax, školy a ÚGKK), s vhodným zohľadnením regionálneho a viacgeneračného zastúpenia.

Predstavenstvo KGK sa stotožnilo na svojom zasadaní dňa 25.04.2024 s názorom SAK KGK o potrebe postupnej obmeny členov, vytvoreniu priestoru na postupné odovzdávanie skúseností novým členom a tajným hlasovaním rozhodlo o menovaní novej SAK KGK.

Od 01.05.2024 sú členmi SAK KGK:

Ing. Jozef Kožár – predseda
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Ing. Ondrej Kozlovský
Ing. Martin Kubanka
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Ing. Imrich Lipták, PhD.
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Martin Prvý
Ing. Branislav Droščák, PhD. – nominant ÚGKK SR

Predstavenstvo KGK na zasadaní menovalo regionálnych zástupcov komory:
2024 – 2026

Bratislavský kraj Ing. Miroslav Hudec hudec.m@inkat.sk
Trnavský kraj  Ing. Róbert Sadloň robert.sadlon@gmail.com
Trenčiansky kraj Ing. Anna Holá annahola.geoplan@gmail.com
Nitriansky kraj Ing. Martin Ondriaš ondrias.kgk@gmail.com
Žilinský kraj Ing. Andrej Kubík andrej.kubik@lm-geo.sk
Banskobystrický kraj Ing. Martina Bušniaková busniakova.m@gmail.com
Prešovský kraj Ing. Peter Repáň peter.repan@pce.sk
Košický kraj Ing. Diana Bobíková, PhD. bobikova@geoglobal.sk