Krátka správa č. 18/2024

Vyhláška č. 69/2024 Z. z.

autor: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 28.3.2024

Vážený člen KGK,

dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení Vyhlášky č. 69/2024 Z. z. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky k zákonu NR SR č. 200/2022 o Územnom plánovaní.

Názov predpisu: Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.

Dátum účinnosti: 01. 04. 2024

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/69/20240401