Krátka správa č. 16/2024

Oznámenie o zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.3.2024

Vážený člen KGK,

dovoľujeme si Vás informovať , že dňa 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť čl. IV zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií a ktorým dochádza k zmene výšky správnych poplatkov o. i. aj na úseku katastra nehnuteľností (Položka č. 10 a č. 11 Sadzobníka správnych poplatkov):

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 sa suma „8 eur“ nahrádza sumou „12 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“, suma „15 eur“ sa nahrádza sumou „22 eur“, suma „17 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „7 eur“ sa nahrádza sumou „10 eur“, suma „27 eur“ sa nahrádza sumou „40 eur“ a suma „8 eur“ sa nahrádza sumou „12 eur“.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.

V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 v splnomocnení sa suma „266 eur“ nahrádza sumou „300 eur“ a suma „133 eur“ sa nahrádza sumou „150 eur“.

Pokiaľ ide o možnosť podať oznámenie o návrhu na vklad s účinkami zníženia správneho poplatku o 15 eur, táto úľava ostáva zachovaná bezo zmeny. Samotný zákonodarca v odôvodnení zákona uvádza, že zákonom sa nezasahuje do nárokov na úľavy a oslobodenie.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20240401.html

Zmeny poplatkov posielame aj v prílohe spracované administrátorom fb stránky „Financie na rovinu“.