Krátka správa č. 15/2023

Vzorové príklady GP
autor: Ing. Anna Holá, predsedníčka Komisie pre KN a PÚ, 09. 03. 2023

Vážený člen KGK,

v nadväznosti na doručenú informáciu z ÚGKK SR sa obraciame na Vás so žiadosťou o zaslanie príkladov vyhotovených GP, ktoré by mali tvoriť prílohy k novej Smernici na vyhotovenie GP.

Stáva sa, že vzorové GP, ktoré bývajú prílohou k akejkoľvek smernici, sú veľmi zjednodušené a nie sú vhodne vybrané tvorcom smernice. ÚGKK SR preto vyzýva AGK na poskytnutie príkladov GP – nie jednoduché zlúčenie či rozdelenie parciel, ale takých GP, ktoré by mohli vyhotoviteľov GP viac „potrápiť“ a podľa AGK by mali tvoriť prílohu Smernice.

GP + ZMPZ zasielajte vo formáte PDF + DOC/XLS.
Grafické znázornenie zasielajte vo formáte PDF + podklad na tlač grafického znázornenia ideálne vo formáte VGI/VYK.
Prosíme o doručenie aj XML a VGP.

Termín zaslania podkladov je do 15.3.2023 na mailovú adresu: smernica.kgk@gmail.com

Za spoluprácu vopred ďakujeme.