Krátka správa č. 14/2024

Vyhláška 300/2009 – novela
autor: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 19.3.2024

Vážený člen KGK,

dovoľte nám informovať Vás, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli vyhlásené nasledovné právne predpisy:

Vyhláška 50/2024 Z. z.

Názov predpisu: Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 01. 04. 2024

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/50/vyhlasene_znenie.html