Krátka správa č. 11/2023

Ad webinár „Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel“, konaný dňa 17.02.2023.
autor: Ing. Miroslav Hudec, 03.03.2023

Vážený účastník webinára,

na základe doručenej otázky po absolvovanom  webinári, Vám ešte dodatočne preposielame odpoveď Ing. Michala Leitmana, KO ÚGKK SR.

Pri zameraní rozostavanej stavby boli body rozost. stavby totožné s niektorými bodmi vyňatia. Δ p  bola 0,02-0,03 m. Stavba bola zateplená s fasádou. GP na vyňatie vypracoval iný geodet, stavbu si dala vytýčiť stavebná firma.
Pri spracovaní GP boli body zmenené z T=2 na T=1. V TS bola zmena odôvodnená. Odpoveď overovateľa bola:
V GP dochádza k oprave kódu kvality T=2 bodov č. 1041-17, 1041-20, 1041-21 a 1041-22 na kód kvality T=1, čo nie je v rámci GP možné. Opravu kódu kvality T=2 na T=1 bodov možno vykonať jedine opravou chyby v KO v procese pred vyhotovením GP (odpoveď na ot. č.1 stanoviska ÚGKK SR č. KO/2021/002030-3, Čl. II ods.(2) písm. a) USM UGKK SR č.1/2022).
Je takýto postup správny? Overovateľka trvala na oprave. Keďže išlo o stavbu k úveru a objednávateľ potreboval GP dokladovať v banke, opravili sa body stavby na T=2. Iné katastre nemajú problém so zmenou T=2 na T=1, ak dochádza k stabilizácii bodu, oploteniu, stavba …..
V danom území je VKMn, daný pozemok je v extraviláne, ale celá časť k.ú. je určená číselne.

Odpoveď:
V prípade, ak dôjde pri vyhotovovaní geometrického plánu ku stabilizácii podrobného bodu s kódom kvality T2 (alebo došlo už medzičasom ku jeho stabilizácii) a súradnice bodu po overení vyhovujú kritériu presnosti, preberú sa súradnice a číslo a zmení sa kód kvality podrobného bodu z T=2 na T=1. Uvedenú skutočnosť je potrebné zrozumiteľne vyznačiť v technickej správe.
Na uvedené je potrebné nazerať ako na zmenu-aktualizáciu spôsobu stabilizácie bodu a nejedná sa tak o opravu nesprávnych údajov katastra v zmysle § 59 katastrálneho zákona.
Tento postup je možný len v súvislosti so zmenou kódu kvality podrobného bodu z T=2 na T=1 za podmienky splnenia polohového kritéria.