Krátka správa č. 10/2023

Ad webinár „Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel“, konaný dňa 17.02.2023.
autor: Ing. Miroslav Hudec, 24.02.2023

Vážený účastník webinára,

preposielame Vám odpovede Ing. Michala Leitmana, KO ÚGKK SR, k otázkam z chatu, ktoré sa nestihli zodpovedať počas vysielania.

Už dlhšiu dobu nie je možné stiahnuť podklady (vyhotovené ZPMZ) z portálu CICA – server nefunguje, nebolo by vhodné sprístupniť takúto službu v ESKN?

Elektronické poskytovanie GP a ZPMZ vo formáte PDF prostredníctvom rezortného portálu CICA bolo preverené a je plne funkčné. V prípade, ak držiteľovi platného preukazu geodeta nie je umožnené aplikáciou stiahnuť požadované podklady, je potrebné sa obrátiť na katastrálny odbor úradu s uvedením požadovaného okresu a katastrálneho územia. Pravdepodobne pôjde o konkrétny prípad vyžadujúci riešenie.

Môže úradný overovateľ požadovať rozšírenie opravy na ostatné hranice priľahlých pozemkov, ktoré sú dotknuté opravou len v časti ich hranice s riešeným pozemkom.

Otázka je všeobecná a stručná, možno sa k nej vyjadriť len globálne. Vo všeobecnosti je predmetom opravy v katastri len tá skutočnosť, u ktorej sa preukáže, že nie je evidovaná v katastri korektne. Môže však nastať extrémna situácia, kedy oprava a náprava na korektný stav v katastri indikuje „lavínovitý“ dopad aj na ďalšie parcely až po hranicu bloku (napr. posun v celom bloku). V týchto prípadoch je hľadanie riešenia náročné a na pováženie, pričom môže kataster kontaktovať úrad.     

V praxi sa stretávam s problémom pri vytyčovaní – viacero mladších kolegov nepoužíva náčrty z THM – len metódu GNSS, následne vznikne rozpor (napr. po odstránení jednej stavby z dvoch, medzi ktorými bola hranica vedená priemetom priebehu odkvapových žľabov a pod., vytýčenie hraničného bodu zo súradníc z THM nebude súhlasiť s náčrtom.

Predmetom textu nie je žiadna otvorená otázka, uvedené preto možno brať ako komentár a konštatovanie, s ktorým možno súhlasiť.