Volebný poriadok

VOLEBNÝ PORIADOK KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV

 Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Volebný poriadok Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“) upravuje spôsob volieb predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, predsedov a ďalších členov disciplinárnej komisie a dozornej rady na valnom zhromaždení členov komory.
 2. Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné.[1]
 3. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné. Člen orgánu komory vykonáva funkciu až do zvolenia nového člena orgánu komory, a to aj, ak jeho funkčné obdobie presiahne tri roky.[2]
 4. V prípade odstúpenia zvoleného člena niektorého orgánu komory počas volebného obdobia, na uvoľnené miesto je kooptovaný ďalší kandidát podľa poradia hlasov z posledných volieb.
  V prípade odstúpenia podpredsedu predstavenstva sa novým podpredsedom stáva člen predstavenstva s najvyšším počtom hlasov z posledných volieb. V prípade odstúpenia predsedu predstavenstva sa jeho funkcie ujíma podpredseda. V prípade odstúpenia predsedu disciplinárnej komisie a dozornej rady sa funkcie predsedu ujíma člen s najvyšším počtom hlasov z posledných volieb. Nový predseda orgánu komory bude zvolený na najbližšom valnom zhromaždení.
 5. Členovia komory môžu vykonávať volebné a hlasovacie právo aj elektronicky.[3]

 

Článok 2
Kandidáti

 1. Každý člen komory, ktorý je zapísaný v zozname,[4] je oprávnený voliť a byť volený do orgánov komory.
 2. Kandidát navrhovaný do voleného orgánu komory musí byť členom komory a musí prejaviť písomný súhlas so svojou kandidatúrou.
 3. Právo člena komory byť volený do orgánov komory je obmedzené opakovaným uložením disciplinárneho opatrenia. Člen komory, ktorému bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie, nemôže byť volený do orgánov komory v nasledujúcom volebnom období. Za opakované disciplinárne opatrenie sa považuje akékoľvek ďalšie právoplatné disciplinárne opatrenie bez ohľadu na charakter previnenia.
 4. Zoznam kandidátov do orgánov (ďalej len „zoznam kandidátov“) a komisií komory pripraví predstavenstvo podľa písomných návrhov orgánov komory najneskôr 6 týždňov pred termínom konania valného zhromaždenia. V tom istom termíne doručí kancelária komory zoznam kandidátov všetkým členom komory. K zoznamu kandidátov pripojí usmernenie, akým spôsobom je možné zoznam kandidátov doplniť.
 5. Doplňujúce návrhy predložené členmi komory musia obsahovať meno kandidáta a jeho bydlisko, navrhovanú funkciu, mená navrhovateľov a ich podpisy s odtlačkom pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa každého navrhovateľa. Písomný návrh predložený členmi komory musí byť podpísaný minimálne 5-timi navrhovateľmi a musí byť do kancelárie komory doručený najneskôr 2 týždne pred konaním valného zhromaždenia. Dátum uzávierky konečného návrhu zoznamu kandidátov určí kancelária komory v usmernení na doplnenie kandidátnych listín (čl. 2 bod 5 volebného poriadku).
 6. Predstavenstvo z došlých návrhov zostaví kandidátne listiny do jednotlivých orgánov komory s menami navrhnutých kandidátov v abecednom poradí a k menám kandidátov navrhovaných aj na funkciu pripojí názov funkcie (predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, predseda disciplinárnej komisie a predseda dozornej rady). Predstavenstvo komory zabezpečí, aby počet kandidátov na kandidátnych listinách do jednotlivých orgánov bol navýšený najmenej o dvoch kandidátov nad počet členov orgánu komory stanovený v zákone vrátane predsedu, resp. podpredsedu (predstavenstvo 11 kandidátov, disciplinárna komisia 9 kandidátov, dozorná rada 7 kandidátov).
 7. Kandidátna listina musí ďalej obsahovať: priezvisko, meno, titul, rok narodenia, miesto trvalého bydliska a odbornú orientáciu (pôsobisko, profesijné zameranie, druh oprávnenia) kandidáta.
 8. Návrh kandidátnych listín do jednotlivých orgánov komory predloží valnému zhromaždeniu predseda volebnej komisie.

Článok 3
Spôsob hlasovania

 1. Voľby do orgánov komory sú tajné. Voľby do orgánov komory sa môžu uskutočniť prezenčne alebo elektronicky. O spôsobe uskutočnenia volieb rozhoduje predstavenstvo komory. Predstavenstvo komory môže určiť uskutočnenia volieb iba v systéme, ktorý zaručí, že voľby sú v plnom rozsahu tajné.
 2. Hlasovacie lístky sú samostatné pre každý volený orgán. Sú vyhotovené v tlačenej alebo elektronickej forme, podľa spôsobu uskutočnenia volieb. Hlasovacie lístky môžu obsahovať údaje umožňujúce elektronické sčítanie hlasov.
 3. Tajná voľba sa vykoná odovzdaním upravených hlasovacích lístkov do vopred pripravených zapečatených volebných schránok. V prípade uskutočnenia volieb elektronicky sa tajná voľba vykoná v systéme určenom predstavenstvom na uskutočnenie volieb. Spôsob uskutočnenia volieb riadi volebná komisia.
 4. Každý oprávnený volič má právo upraviť hlasovací lístok. Úprava hlasovacieho lístka spočíva v tom, že volič na ňom vyznačí krúžkom (zakrúžkuje) poradové číslo tých kandidátov, ktorým dáva svoj hlas alebo v prípade elektronického sčítavania hlasov označí voleného kandidáta podľa pokynu volebnej komisie. Počet volených (označených) kandidátov nesmie prekročiť počet členov orgánu komory stanovený v zákone vrátane predsedu, resp. podpredsedu (predstavenstvo 9 členov, disciplinárna komisia 7 členov, dozorná rada 5 členov). V prípade uskutočnenia volieb elektronicky, volič označí kandidátov, ktorým dáva svoj hlas v systéme, v ktorom sa uskutočňuje voľba.
 5. Voľby sa uskutočňujú v poradí:
  a) predseda predstavenstva,
  b) podpredseda predstavenstva,
  c) členovia predstavenstva,
  d) predseda disciplinárnej komisie,
  e) členovia disciplinárnej komisie,
  f) predseda dozornej rady,
  g) členovia dozornej rady.
  Po voľbe predsedu a podpredsedu predstavenstva sa doplní kandidátna listina členov predstavenstva o tých kandidátov, ktorí vo voľbe predsedu alebo podpredsedu predstavenstva neuspeli a pred voľbami prejavili záujem kandidovať aj za člena predstavenstva komory. Zhodný princíp sa aplikuje aj pri voľbe predsedov a členov disciplinárnej komisie a dozornej rady. Doplnenie a úpravy volebného lístka iným spôsobom, aký je uvedený vyššie, je neprípustné. Na takto upravený volebný lístok sa pri sčítavaní hlasov neprihliada. V prípade uskutočnenia volieb elektronicky, predstavenstvo zabezpečí, aby systém použitý na realizáciu volieb umožnil vykonanie volieb vyššie uvedeným spôsobom.
 6. Za platný odovzdaný hlas sa považuje zakrúžkované poradové číslo pred menom kandidáta alebo inak označený kandidát v súlade so spôsobom uvedenom v bode 4.
 7. Za neplatný hlasovací lístok sa považuje lístok:
  a) na ktorom je zakrúžkovaných (označených) viac kandidátov než určuje zákon (bod 4 tohto článku),
  b) na ktorom nie je zakrúžkovaný (označený) ani jeden kandidát,
  c) na ktorom sú iné úpravy v rozpore s bodom 4 tohto článku (napr. prečiarknutie, podčiarknutie, dopísanie iného mena a pod.),
  d) z ktorého sa nedá jednoznačne určiť vôľa voliča.
 8. Podľa počtu odovzdaných hlasov volebná komisia zostaví poradie kandidátov do každého orgánu komory. Zvolení sú kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
 9. Každý člen komory má jeden hlas, v prípade písomného splnomocnenia má splnomocnený zástupca právo zastupovať aj iných členov komory, ktorí mu udelili splnomocnenie na zastupovanie. Splnomocnenie na zastupovanie musí obsahovať podpis a odtlačok pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa zastupovaného člena komory, ak má splnomocnenie elektronickú formu musí obsahovať elektronický podpis a vizualizáciu elektronického mandátneho certifikátu zastupovaného člena komory. V prípade uskutočnenia volieb elektronicky nastaví počet mandátov v systéme určenom na uskutočnenie volieb správca systému a to na základe údajov volebnej komisie a doručených splnomocnení.

  

Článok 4
Volebná komisia

 1. Volebná komisia zabezpečuje a riadi uskutočnenie volieb do orgánov komory, vykonáva dozor nad priebehom volieb a garantuje správnosť výsledku volieb.
 2. Členov volebnej komisie navrhuje predstavenstvo z členov komory, ktorí nekandidujú do jednotlivých orgánov komory. Členov volebnej komisie schvaľuje valné zhromaždenie verejným hlasovaním.
 3. Volebná komisia je 5 členná. Zo svojich členov si volí predsedu.
 4. Predseda volebnej komisie oboznámi členov komory so spôsobom vykonania volieb do orgánov komory, predkladá návrhy kandidátov a riadi priebeh volieb.
 5. Po skončení tajných volieb, pred otvorením volebných schránok, volebná komisia konštatuje celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky alebo boli zaslané prístupové údaje do systému na uskutočnenie volieb elektronicky. Po otvorení volebných schránok spočíta komisia počet odovzdaných hlasovacích lístkov a porovná ich s počtom osôb, ktorým boli hlasovacie lístky vydané. V prípade uskutočnenia volieb elektronicky volebná komisia dohliada na úkony vykonávané správcom systému a porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov v systéme s počtom osôb, ktorým boli zaslané prístupové údaje.
 6. Z odovzdaných hlasovacích lístkov vyradí neplatné, ktoré:
  a) sú inak označené, než bolo určené, alebo inak znehodnotené;
  b) obsahujú väčší počet volených kandidátov, než bolo určené.
  Sčítanie hlasov na hlasovacích lístkoch môže byť vykonané mechanicky alebo elektronicky pomocou čítacieho zariadenia v spolupráci s externou firmou pod dohľadom volebnej komisie. V prípade uskutočnenia volieb elektronicky, volebná komisia preverí spôsob vyradenia neplatných hlasovacích lístkov systémom určenom na uskutočnenie volieb.Z odovzdaných platných hlasovacích lístkov volebná komisia zistí počet odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov. V prípade uskutočnenia volieb elektronicky verifikuje výsledok hlasovania zobrazený systémom určenom na uskutočnenie volieb.
 7. Z odovzdaných platných hlasovacích lístkov volebná komisia zistí počet odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov. V prípade uskutočnenia volieb elektronicky verifikuje výsledok hlasovania zobrazený systémom určenom na uskutočnenie volieb.
 8. O priebehu hlasovania volebná komisia vyhotoví zápis, ktorí podpíšu všetci členovia volebnej komisie a v ktorom musí byť uvedené:
  a) účel hlasovania;
  b) počet vydaných hlasovacích lístkov, odovzdaných lístkov, neplatných lístkov, počet hlasov odovzdaných za jednotlivých kandidátov;
  c) sťažnosti podané proti priebehu volieb a ich obsah.
 9. Po ukončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie valné zhromaždenie s výsledkami volieb. Zápis o výsledku volieb a volebné materiály odovzdá predsedajúcemu valného zhromaždenia. Zápis o výsledku volieb sa archivuje po dobu trvania komory.

 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa volebný poriadok schválený na valnom zhromaždení dňa 22. marca 1996 a jeho zmeny a doplnky schválené na valnom zhromaždení dňa 20. marca 1998, 10. a 11. marca 2000, 28. marca 2008, 28. marca 2014, 8. apríla 2016 a 31. marca 2017.
 2. Volebný poriadok schválilo valné zhromaždenie komory dňa 08. apríla 2022.
 3. Volebný poriadok nadobúda účinnosť dňa 09. apríla 2022.

[1] Čl. 11 ods. 1 a 2 Stanov Komory geodetov a kartografov.

[2] Čl. 11 ods. 2 Stanov Komory geodetov a kartografov.

[3] Čl. 13 ods. 3 Stanov Komory geodetov a kartografov.

[4] Čl. 3 ods. 14 Stanov Komory geodetov a kartografov.

Volebný poriadok