Skúšobný a autorizačný poriadok

Komora geodetov a kartografov

Vnútorné predpisy

SKÚŠOBNÝ A AUTORIZAČNÝ PORIADOK

2022

 

SKÚŠOBNÝ A AUTORIZAČNÝ PORIADOK

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Tento skúšobný a autorizačný poriadok upravuje organizáciu a činnosť Skúšobnej a autorizačnej komisie Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“), obsah a priebeh kvalifikačnej skúšky, postup pri uznávaní odbornej kvalifikácie, vykonávanie kompenzačných opatrení a preskúšanie autorizovaných geodetov a kartografov.

 

Článok 2

Skúšobná a autorizačná komisia

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia je výkonným orgánom komory, ktorá
  1. určuje rozsah, formu a obsah kvalifikačnej skúšky,
  2. zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačných skúšok,
  3. posudzuje podklady predložené na uznanie odbornej kvalifikácie,
  4. navrhuje predstavenstvu spôsob vykonania kompenzačných opatrení,
  5. určuje rozsah, formu a obsah preskúšania,
  6. posudzuje splnenie podmienok na zápis do zoznamu a do registra[1],
  7. navrhuje predstavenstvu vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
  8. v súčinnosti s ostatnými orgánmi komory zabezpečuje ďalšie vzdelávanie členov komory.

 

 1. V súčinnosti s kanceláriou komory
 2. a) vedie evidenciu kvalifikačných skúšok, preskúšania a vykonania kompenzačných opatrení,
 3. b) vedie evidenciu prihlášok na kvalifikačnú skúšku,
 4. c) preveruje podklady a splnenie podmienok na absolvovanie kvalifikačnej skúšky,
 5. d) pozýva uchádzačov na skúšku, vydáva doklad o úspešne vykonanej kvalifikačnej skúške.

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia má najmenej päť členov z odborníkov teórie a praxe v odbore geodézia a kartografia. Skladá sa z členov komory a ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, vysokých škôl a štátnych orgánov. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

 

 1. Predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie vymenúva predstavenstvo komory na trojročné funkčné obdobie. Každý člen skúšobnej a autorizačnej komisie môže požiadať predstavenstvo komory o uvoľnenie z funkcie.

 

 1. Predseda skúšobnej a autorizačnej komisie zastupuje komisiu navonok i v styku s orgánmi komory. Zvoláva a riadi zasadnutia komisie, podpisuje doklady o kvalifikačnej skúške a predkladá návrh na vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa predstavenstvu komory.

 

 1. V čase neprítomnosti alebo z poverenia predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností člen skúšobnej a autorizačnej komisie poverený zastupovaním.

 

 1. Členovia skúšobnej a autorizačnej komisie majú práva a povinnosti, vyplývajúce zo stanov komory schválených valným zhromaždením komory. Výkon funkcie člena skúšobnej a autorizačnej komisie je čestný a neprenosný. V prípade neúčasti na zasadnutí skúšobnej a autorizačnej komisie člen skúšobnej a autorizačnej komisie môže svoje stanovisko vyjadriť písomne pred zasadnutím skúšobnej a autorizačnej komisie.

 

 

 1. Predsedovi a členom komisie patrí náhrada hotových výdavkov, spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu[2], ako aj náhrada za stratu času. Výšku náhrady za stratu času určí valné zhromaždenie komory.

 

Článok 3

Kvalifikačná skúška

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia komory organizuje a realizuje kvalifikačné skúšky uchádzačov na získanie autorizačného oprávnenia pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu[3].

 

 1. Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky určí Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v spolupráci s komorou. Skúšobná a autorizačná komisia na tomto základe vypracuje sylabus otázok na kvalifikačnú skúšku, ktorý bude k dispozícii uchádzačom na webovom sídle komory. Úspešné zvládnutie kvalifikačnej skúšky je podmienkou na udelenie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 

 1. Na kvalifikačnú skúšku prizve skúšobná a autorizačná komisia uchádzača, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
 2. a) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. b) je bezúhonný,
 4. c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia[4],
 5. d) najmenej päť rokov odbornej praxe vo vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností3 alebo má doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí,
 6. e) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške.

 

Článok 4

Prihláška na kvalifikačnú skúšku a predkladané podklady

 

 1. Prihlášku na kvalifikačnú skúšku spôsobilosti predkladá uchádzač na adresu kancelárie komory na jednotnom tlačive (kgk.sk). V prihláške na skúšku uchádzač uvedie osobné identifikačné údaje (meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, názov a sídlo pracoviska zamestnávateľa) a rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností.

 

 1. K prihláške uchádzač priloží nasledovné dokumenty
 2. overenú kópiu dokladu (diplomu) o dosiahnutom vzdelaní druhého stupňa, verifikovaný doklad o dĺžke praxe v odbore geodézia a kartografia, potvrdený právnickou alebo fyzickou osobou (podnikateľom, organizáciou, výskumným ústavom, vysokou školou a pod.),
 3. chronologický popis priebehu doterajšej praxe s vymenovaním hlavných realizovaných zákaziek, projektov, publikovaných odborných prác a referátov, súvisiacich s predmetom autorizácie, patentov a ďalších významnejších inžinierskych aktivít (pri spoločných kolektívnych prácach uviesť percentuálny podiel podpísaný zamestnávateľom a spoluautormi),
 4. výber najmenej desiatich reprezentatívnych projektov, resp. zákaziek (nie starších ako sedem rokov), obsahujúcich minimálne štyri vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu3; uchádzač predloží výber projektov v elektronickej podobe a v štruktúre uvedenej v prílohe skúšobného a autorizačného poriadku,
 5. z projektov predložených v elektronickej podobe skúšobná a autorizačná komisia vyberie tri projekty, ktoré uchádzač prinesie ku kvalifikačnej skúške; súčasťou kvalifikačnej skúšky je rozprava k trom projektom predloženým na kvalifikačnej skúške,
 6. jedno nezávislé odporúčanie od aktívneho člena komory, ktorý je členom komory a držiteľom oprávnenia na výkon vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu3, najmenej sedem rokov.

 

 1. Členovia skúšobnej a autorizačnej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých predložených materiálov skúšaného uchádzača, predkladať návrhy, klásť otázky a hlasovať o výsledku skúšky.

 

Článok 5

Organizácia a priebeh kvalifikačnej skúšky

 

 1. Kvalifikačné skúšky sa konajú minimálne jeden krát za rok. Kvalifikačnú skúšku je možné uskutočniť, ak je prítomných aspoň päť členov skúšobnej a autorizačnej komisie. Ak predseda skúšobnej a autorizačnej komisie nemôže byť prítomný na kvalifikačnej skúške, poverí výkonom funkcie predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie jedného z členov skúšobnej a autorizačnej komisie, ktorý je zároveň aj členom komory.

 

 1. Na kvalifikačnú skúšku pozve skúšobná a autorizačná komisia uchádzača najmenej mesiac pred termínom skúšky. K pozvánke priloží komisia aj sylabus otázok ku kvalifikačnej skúške. Komora môže na požiadanie viacerých uchádzačov vykonať prípravný kurz za úhradu. Kancelária komory k listu o akceptácii prihlášky uchádzača na kvalifikačnú skúšku priloží zoznam troch projektov vybraných skúšobnou a autorizačnou komisiou a výpis zo skúšobného a autorizačného poriadku v rozsahu článku 4 a článku 5.

 

 1. Požiadavky na doplnenie prihlášky na kvalifikačnú skúšku oznámi skúšobná a autorizačná komisia prostredníctvom kancelárie komory uchádzačovi najneskôr do 14 dní od prijatia prihlášky, a určí uchádzačovi lehotu na doplnenie prihlášky. Ak uchádzač nedoplní v stanovenej lehote prihlášku na kvalifikačnú skúšku podľa požiadaviek skúšobnej a autorizačnej komisie alebo nespĺňa podmienky stanovené zákonom[5], komora rozhodne o neumožnení uchádzačovi vykonať kvalifikačnú skúšku a vráti uchádzačovi úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške.[6]

 

 1. Uchádzač môže z vážnych dôvodov písomne požiadať o odklad termínu kvalifikačnej skúšky a to najneskôr 10 dní pred jej konaním. O odklade termínu kvalifikačnej skúšky rozhodne predseda skúšobnej a autorizačnej komisie. Ak sa uchádzač ku kvalifikačnej skúške nedostaví bez ospravedlnenia a ani nepožiada o odklad termínu skúšky, zaplatená úhrada za účasť na kvalifikačnej skúške sa uchádzačovi nevracia. V tomto prípade sa ďalej postupuje v intenciách článku 4, ods. 1 a 2.

 

 1. Uchádzač najneskôr v deň kvalifikačnej skúšky, t. j. do jej začiatku konania predloží kancelárii komory doklad o úhrade poplatku za kvalifikačnú skúšku a tri vybrané reprezentatívne projekty (vybrané skúšobnou a autorizačnou komisiou) v analógovej forme. V prípade, že uchádzač uvedené doklady nepredloží, komora rozhodne o neumožnení uchádzačovi vykonať kvalifikačnú skúšku.

 

 1. Účelom kvalifikačnej skúšky je overenie poznatkov potrebných na výkon vybraných geodetických a kartografických činností uchádzača v každej z nasledujúcich oblastí
 2. z odbornej spôsobilosti, vyžadovanej na výkon vybraných geodetických a kartografických činností z hľadiska inžinierskeho riešenia problémov vyžadovanej kvality na súčasnej úrovni vedy a techniky (súčasťou je aj odborná rozprava k predloženým projektom uchádzača),
 3. z právnych predpisov, ktoré súvisia s činnosťou autorizovaného geodeta a kartografa pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu2,
 4. z technických noriem (ISO, EN, STN, rezortných) a ďalších technických špecifikácií, ktoré súvisia s činnosťou autorizovaného geodeta a kartografa pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu2.

 

 1. Kvalifikačná skúška pozostáva z rozpravy k predloženým projektom, z písomnej časti a z ústnej časti (rozprava k neúplným odpovediam v písomnej časti skúšky). Na kvalifikačnej skúške kladú otázky všetci členovia komisie. Uchádzač prospel na kvalifikačnej skúške, ak prospel vo všetkých troch častiach.

 

 1. Kvalifikačná skúška sa hodnotí bez prítomnosti uchádzača. Hodnotenie je dvojstupňové: „vyhovel“, alebo „nevyhovel“. Pri komplexnom hodnotení kvalifikačnej skúšky uchádzača hlasujú všetci prítomní členovia komisie. So záverečným hodnotením komisie musí súhlasiť nadpolovičný počet členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade jeho neprítomnosti hlas člena povereného výkonom funkcie predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie.

 

 1. O výsledku hodnotenia skúšky informuje predseda, v jeho neprítomnosti člen komisie poverený výkonom predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie, uchádzača ústne ihneď po hlasovaní komisie. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške neprospel, môže skúšku opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.

 

Článok 6

Záznamy o kvalifikačnej skúške

 

 1. O kvalifikačnej skúške sa vyhotoví protokol, v ktorom sa zaznamenáva celý priebeh kvalifikačnej skúšky, ako aj výsledné hodnotenie s podpismi prítomných členov skúšobnej a autorizačnej komisie. Súčasťou protokolu sú všetky písomné dokumenty, vyhotovené uchádzačom počas skúšky.

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia vyhotoví osvedčenie o kvalifikačnej skúške s vyznačením oprávnenia na autorizáciu vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6, písm. d) až j) zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Osvedčenie podpisuje predseda skúšobnej a autorizačnej komisie. Osvedčenie sa doručí uchádzačovi do dvoch mesiacov odo dňa konania sa skúšky.

 

Článok 7

Uznanie odbornej kvalifikácie a kompenzačné opatrenie

 

 1. Komora uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa.[7]

 

 1. Ak komora zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, nariadi vykonať kompenzačné opatrenie na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.[8]

 

 1. Účelom kompenzačného opatrenia je nadobudnutie znalostí uchádzačom a preverenie znalostí uchádzača a odbornej kvalifikácie uchádzača v oblasti právnych a technických predpisov, noriem a technických špecifikácií, ktorých ustanovenia sú odlišné od ustanovení, platných v štáte, v ktorom uchádzač získal oprávnenie. Rozsah a formu kompenzačného opatrenia určí predstavenstvo komory v súlade s osobitným predpisom[9] a na návrh skúšobnej a autorizačnej komisie.

 

 1. Kompenzačné opatrenie podľa odseku 1 uchádzač vykoná pred skúšobnou a autorizačnou komisiou komory. Ak ide o výkon vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, kompenzačné opatrenie uchádzač vykoná pred skúšobnou komisiou menovanou Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

 

 1. Komora pri uložení kompenzačného opatrenia prihliada na lehotu na zápis uchádzača do zoznamu alebo do registra, ktorú jej ukladá zákon.[10]

 

 

Článok 8

Preskúšanie autorizovaných geodetov a kartografov

 

 1. Komora nariadi preskúšanie autorizovaných geodetov a kartografov na
 2. návrh predstavenstva, ak je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pozastavený dlhšie ako päť rokov,
 3. návrh predstavenstva, ak od vyčiarknutia autorizovaného geodeta a kartografa zo zoznamu uplynie viac ako päť rokov,
 4. návrh skúšobnej a autorizačnej komisie komory, ktorá pri kvalifikačných skúškach uchádzačov zistí opakovane, že predkladané overené elaboráty prác, resp. projektov nespĺňajú ustanovenia vyhlášky ÚGKK SR č.300/2009 Z. z.,
 5. návrh disciplinárnej komisie komory, ktorá na základe podnetov a sťažností od objednávateľov a odberateľov geodetických a kartografických prác zistí závažné nedostatky pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností.

 

 1. Ak komora nariadi preskúšanie autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. a) alebo b) rozhodne o zrušení pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa alebo o opätovnom zápise do zoznamu až po úspešnom vykonaní preskúšania.

 

 1. Pri preskúšavaní autorizovaných geodetov a kartografov sa primerane použijú ustanovenia čl. 3 až 6.

 

Článok 9

Návrh na udelenie
oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa

 

 1. Komora vydáva a odníma oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa a oprávnenie hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa (ďalej len „oprávnenie“), vydáva pečiatku autorizovaného geodeta a kartografa a pečiatku hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa (ďalej len „pečiatka“) a zabezpečuje správu mandátnych certifikátov autorizovaných geodetov a kartografov, a hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov na základe rozhodnutia predstavenstva komory.

 

 1. Predstavenstvo komory rozhodne o vydaní oprávnenia na základe návrhu skúšobnej a autorizačnej komisie a na základe osvedčenia[11]. O vydaní oprávnenia hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa predstavenstvo komory rozhodne na základe návrhu skúšobnej a autorizačnej komisie a po preukázaní skutočností uvedených v zákone.[12]

 

 1. Návrh skúšobnej a autorizačnej komisie na udelenie oprávnenia obsahuje
 2. údaje uchádzača podľa článku 4 ods. 2 a ods. 3 písm. a), b), c), d),
 3. v prípade hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov okrem údajov uvedených v bode a) aj dátum začiatku a konca platnosti oprávnenia,
 4. protokol o priebehu kvalifikačnej skúšky alebo protokol o preskúšaní alebo protokol o priebehu kompenzačného opatrenia,
 5. osvedčenie o úspešne vykonanej kvalifikačnej skúške alebo osvedčenie o úspešne vykonanom preskúšaní alebo osvedčenie o vykonaní uloženého kompenzačného opatrenia.

 

 1. Kancelária komory archivuje dokumentáciu o kvalifikačných skúškach, uložených kompenzačných opatreniach, preskúšaniach vrátane príloh predkladaných na kvalifikačnú skúšku v analógovej a v elektronickej podobe, po dobu trvania komory. Projekty predložené na kvalifikačnej skúške v analógovej (papierovej podobe) skúšobná a autorizačná komisia vráti uchádzačovi ihneď po skončení kvalifikačnej skúšky.

 

Článok 10

Vydanie oprávnenia

 

 1. Po zložení sľubu do rúk predsedu komory, predseda odovzdá uchádzačovi oprávnenie, pečiatku a mandátny certifikát. Komora zapíše uchádzača do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov alebo do registra hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov. Vzor oprávnenia, pečiatky a vizualizácie mandátneho certifikátu je prílohou č. 1 a 2 Stanov komory.

 

 1. Text sľubu uchádzača znie

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomito a nestranne.“

 

 1. Oprávnenie obsahuje
 2. meno, priezvisko a tituly autorizovaného geodeta a kartografa,
 3. dátum narodenia,
 4. rozsah oprávnenia,
 5. oprávnenie používať titul: „autorizovaný geodet a kartograf“ alebo „hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf“,
 6. registračné číslo člena komory,
 7. dátum zapísania do zoznamu alebo registra,
 8. podpis predsedu predstavenstva komory,
 9. reliéfny odtlačok pečiatky,
 10. oprávnenie hosťujúceho geodeta a kartografa obsahuje údaj o dobe platnosti registrácie.

 

 1. Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa zapisuje
 2. meno, priezvisko a tituly,
 3. dátum narodenia,
 4. miesto trvalého pobytu, adresa pobytu v domovskom štáte alebo adresa pobytu[13],
 5. miesto podnikania v Slovenskej republike,
 6. rozsah vybraných geodetických a kartografických činností,
 7. dátum vykonania kvalifikačnej skúšky alebo dátum vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,
 8. dátum zloženia sľubu,
 9. dátum vydania a číslo oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,
 10. spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa[14],
 11. identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú vykonáva činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 10 ods. 3 písm. b),
 12. pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
 13. právoplatné disciplinárne opatrenie,
 14. kontaktné údaje autorizovaného geodeta a kartografa, elektronická adresa a telefónne číslo.

 

 1. Do registra sa zapisujú okrem údajov podľa čl. 8 ods. 4 písm. a) až e) a g) až m) aj údaje o uchádzačovi v rozsahu
 2. označenie a adresa regulačného orgánu domovského štátu,
 3. údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
 4. doba platnosti, na ktorú je zapísaný v registri,
 5. dátum zápisu do registra.

 

Článok 11

Zrušovacie ustanovenia

 

Zrušujú sa Skúšobný a autorizačný poriadok, ktorý bol schválený na valnom zhromaždení členov komory dňa 22. marca 1996 a jeho zmeny a doplnky schválené na valných zhromaždeniach členov komory v dňoch 20. marca 1998, 11. marca 2000, 18. marca 2005, 28. marca 2008, 27. marca 2009, 25. 3. 2011 a 13. apríla 2018. 

 

Článok 12

Účinnosť skúšobného a autorizačného poriadku

 

 1. Skúšobný a autorizačný poriadok Komory geodetov a kartografov bol schválený na valnom zhromaždení komory dňa 08. apríla 2022.

 

 1. Skúšobný a autorizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 09. apríla 2022.

 

 

[1] § 4 ods. 1, písm. c) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[2] Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

[3] § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

[4] Druhá časť zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[5] § 6 ods. 1, písm. a), b), f) a i) a ods. 10 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[6] § 6 ods. 8, písm. a) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[7] § 4 písm. h) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov  a kartografov a piata časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[8] § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

[9] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.

[10] § 6 ods. 7 alebo § 7 ods. 4 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[11] § 7 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

[12] § 7 ods. 2 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[13] Tretia časť zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[14] §10 ods. 3 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.