Štatút dozornej rady

ŠTATÚT DOZORNEJ RADY

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

 

Tento štatút vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné zásady činnosti, rokovania a rozhodovania dozornej rady komory.

Čl. 2
Postavenie dozornej rady

 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom komory. Dohliada na výkon pôsobnosti ostatných orgánov komory, pričom pozornosť venuje najmä kontrole plnenia uznesení valného zhromaždenia a kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami. Preveruje ročnú účtovnú závierku, o čom predkladá správu valnému zhromaždeniu.

Čl. 3
Zloženie dozornej rady a jej funkčné obdobie

 

1.     Dozorná rada má 5 členov.

2.     Dozorná rada sa skladá z predsedu, podpredsedu a ostatných členov.

3.     Členov dozornej rady a jej predsedu volí a odvoláva valné zhromaždenie.

4.     Podpredsedu dozornej rady volí a odvoláva dozorná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

5.     Funkčné obdobie členov dozornej rady je trojročné, končí sa však až voľbou nových členov dozornej rady.

Čl. 4
Činnosť predsedu a podpredsedu

 

1.        Predseda dozornej rady vykonáva práva a povinnosti podľa zákona a stanov komory a ďalej najmä:

a)       zastupuje dozornú radu navonok;

b)       zvoláva a riadi zasadnutia dozornej rady, navrhuje program zasadnutia;

c)       podpisuje uznesenia dozornej rady a zápisy zo zasadnutí dozornej rady;

d)       informuje o uzneseniach dozornej rady ostatné orgány spoločnosti;

e)       zabezpečuje styk dozornej rady s ostatnými orgánmi spoločnosti;

f)        predkladá valnému zhromaždeniu revíznu správu.

2.        V prípade neprítomnosti alebo z poverenia predsedu dozornej rady zastupuje predsedu jej podpredseda.

Čl. 5
Práva a povinnosti člena dozornej rady

 

1.     Člen dozornej rady nadobúda práva a povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona(1), stanov komory a tohoto štatútu po jeho zvolení valným zhromaždením.

2.     Výkon člena dozornej rady je nezastupiteľný. V prípade ospravedlnenej neúčasti na zasadnutí dozornej rady môže svoje stanovisko vyjadriť písomne pred zasadnutím.

3.      Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť, ak o to požiada písomne dozornú radu. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada.

4.     Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva a disciplinárnej a skúšobnej komisie.

5.     Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať funkciu s náležitým odborným prístupom a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by došlo k ujme komory.

6.     Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti komory.

7.     Členovia dozornej rady sú oprávnení predkladať návrhy na program zasadnutí dozornej rady.

Čl. 6
Odmeny a úhrada nákladov spojených s činnosťou dozornej rady

 

Členom dozornej rady patrí náhrada cestovných výloh spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu(2) a náhrada za stratu času. Výšku náhrady za stratu času určuje valné zhromaždenie.

Čl. 7
Rozhodovanie a pôsobnosť dozornej rady

 

Rozhodovanie a pôsobnosť dozornej rady spočíva najmä v nasledovných aktivitách:

1.     vo vzťahu k valnému zhromaždeniu:

a)       kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia;

b)       posudzuje opodstatnenosť zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia;

c)       predkladá valnému zhromaždeniu revíznu správu a ročnú účtovnú závierku overenú audítorom.

2.     vo vzťahu k predstavenstvu:

a)       kontroluje činnosť predstavenstva;

b)       predkladá predstavenstvu návrhy na odstránenie zistených nedostatkov.

3.     vo vzťahu k ostatným orgánom komory a radovým členom komory:

a)       kontroluje ich činnosť;

b)       predkladá dotknutým orgánom návrhy na odstránenie zistených nedostatkov.

4.     vo vzťahu k finančným otázkam komory:

a)       kontroluje správnosť vedenia účtovníctva;

b)       posudzuje čerpanie rozpočtu komory a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami komory;

c)       k termínu zasadnutia valného zhromaždenia vykoná revíziu účtovnej závierky.

Čl. 8
Rokovanie dozornej rady

 

1.     Zasadnutie dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo podpredseda najmenej raz za štvrťrok podľa vopred vypracovaného harmonogramu zasadnutí. Predmet rokovania tvoria písomné a ústne podnety predkladané členmi dozornej rady, resp. predsedami ostatných orgánov komory.

2.     Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady aj mimo stanoveného plánu, ak o to požiadajú:

a)       najmenej 10 % z celkového počtu členov komory;

b)       najmenej 2 členovia dozornej rady.

3.     Žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady musí byť podaná písomne a musí obsahovať návrh programu na prerokovanie.

4.     Zasadnutia dozornej rady sú neverejné. Ak to vyžaduje povaha prerokúvaných otázok, môže dozorná rada prizvať osobu, ktorá nie je jej členom.

5.     Na každé zasadnutie dozornej rady sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sa prítomní členovia podpíšu.

6.      Dozorná rada je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

7.     Dozorná rada rozhoduje verejným hlasovaním.

8.     Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica z prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Výsledok hlasovania má formu uznesenia.

9.     V prípade ospravedlnenej neúčasti môže člen dozornej rady vyjadriť svoj názor písomne ešte pred zasadnutím. Tento názor sa musí zohľadniť pri hlasovaní.

10.  V neodkladných prípadoch môže byť rozhodnutie dozornej rady schválené písomným hlasovaním všetkých členov.

11.  Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda dozornej rady a zapisovateľ. Zápisnica sa doručuje každému členovi dozornej rady a predstavenstvu komory. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady sa archivujú po dobu trvania komory.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

 

Tento štatút dozornej rady komory bol schválený na valnom zhromaždení členov komory dňa 22. marca 1996. Jeho zmeny a doplnky boli schválené na valnom zhromaždení členov komory dňa 18. marca 2005 a 28. marca 2008. Štatút dozornej rady nadobúda účinnosť dňom schválenia.

__________________________________________________________________________________________

(1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov

(2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Štatút dozornej rady