Stanovy KGK

STANOVY KOMORY GEODETOV KARTOGRAFOV

PRVÁ ČASŤ

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

1.     Komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave (ďalej len „komora“) je zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov(1).

2.     Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov, ktorí overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti, uvedené v § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/95 Z. z. o geodézii a kartografii (2).

3.      Komora je právnickou osobou.

 

DRUHÁ ČASŤ

Článok 2
Poslanie a predmet činnosti

 

1.        Komora je zriadená na ochranu záujmov a stavovskej cti autorizovaných geodetov a kartografov, ako aj na zastupovanie, obhajovanie a presadzovanie profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov jej členov.

2.        Vydáva a odníma oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Činnosť nepodlieha režimu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(3).

3.        Vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov.

4.        Organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačných skúšok.

5.        Určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory.

6.        Uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa podľa osobitného predpisu(3a).

7.        Dbá na to, aby členovia komory vykonávali geodetické a kartografické činnosti odborne a v súlade so stanovami komory a všeobecnými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti.

8.        Vedie disciplinárne konanie voči členom, ktorí porušili záväzné predpisy a stanovy komory.

9.        Spolupracuje pri rozvíjaní geodézie, kartografie a katastra s vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými ustanovizňami, stavovskými organizáciami a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov.

10.     Zabezpečuje výmenu odborných poznatkov so stavovskými komorami doma i v zahraničí a medzinárodnými profesijnými organizáciami a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú a poradenskú činnosť.

11.     Spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra a so stavovskými organizáciami pri tvorbe záväzných právnych predpisov a technických noriem.

 

TRETIA ČASŤ

Článok 3
Členstvo v komore

 

1.        Členstvo v komore je povinné a čestné.

2.        Povinnými členmi komory sú autorizovaní geodeti a kartografi a členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov.

3.        Valné zhromaždenie na návrh predstavenstva komory môže udeliť čestné členstvo významným osobám, ktoré sa svojou činnosťou významne podieľajú na rozvoji geodézie a kartografie, alebo významne ovplyvnili vznik, činnosť a pôsobenie komory.

4.        Žiadosť o členstvo v komore môže podať fyzická osoba, ktorá:

a)       je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b)       je bezúhonná,

c)       má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa osobitného predpisu(3b) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu(3a),

d)       úspešne zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa(3b) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu(3a),

5.          Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomito a nestranne.“.

 

Článok 4
Práva a povinnosti člena

 

1.        Člen komory má právo:

a)       zúčastňovať sa na činnosti komory a jej orgánov a zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom a dať sa na ňom zastupovať,

b)       voliť a byť volený do orgánov komory a navrhovať kandidátov do týchto orgánov,

c)       predkladať vlastné návrhy a žiadať pomoc komory pri rozširovaní a raste svojej odbornosti a výmene odborných poznatkov,

d)       využívať služby a podporu komory na ochranu svojich stavovských záujmov,

e)       vykonávať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu odbornú činnosť v súlade s autorizačným oprávnením ako svoje slobodné povolanie,

f)        autorizačne overovať vybrané geodetické a kartografické činnosti svojím podpisom a odtlačkom svojej okrúhlej pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa spôsobom uvedeným v § 55 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov(5),

g)       požiadať komoru o pomoc v spore s inou fyzickou alebo právnickou osobou, pokiaľ táto nie je členom komory.

2.        Člen komory je povinný:

a)       dbať o dobré meno komory, dodržiavať jej predpisy a napomáhať plneniu jej úloh,

b)       podieľať sa na činnosti komory, najmä účasťou na valnom zhromaždení a prácou v orgánoch komory, do ktorých bol zvolený,

c)       platiť členský príspevok, okrem doby, na ktorú mal člen komory pozastavený výkon činnosti , v prípade neuhradenia členského príspevku do termínu splatnosti je člen komory povinný platiť členský príspevok zvýšený o 10 % za každý začatý mesiac omeškania s platením; ak komora uzatvára zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov je člen komory povinný uhradiť komore poistné vo výške a v lehote ustanovenej valným zhromaždením pre príslušný kalendárny rok, neuhradenie poistného komore sa považuje za závažné porušenie povinností člena komory; Neuhradenie ktoréhokoľvek v tomto bode uvedeného záväzku sa považuje za závažné porušenie povinností člena komory.

d)       vykonávať svoje povolanie v súlade s právnymi a technickými predpismi a stanovami komory,

e)       uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu počas celej doby vykonávania činnosti,

f)        sústavne sa vzdelávať, čo znamená splniť podmienky určené uznesením valného zhromaždenia o sústavnom vzdelávaní, ktoré určujú najmä aké vzdelávacie aktivity, či iné činnosti sú akceptované ako splnenie povinnosti sústavného vzdelávania a s akým bodovým ohodnotením. Uznesenie valného zhromaždenia o sústavnom vzdelávaní tiež určí minimálny počet bodov v trojročnom hodnotiacom období, ktoré bude musieť člen dosiahnuť, aby splnil povinnosť sústavne sa vzdelávať.
Každý člen bude priebežne (minimálne raz ročne) informovaný o plnení tejto povinnosti, podľa záznamov vedených komorou. Námietky voči informácii o plnení povinnosti sústavne sa vzdelávať aj s predložením dokladov či informácií, preukazujúcich získanie iného počtu bodov ako sa uvádza v informácii, je člen povinný podať najneskôr do 30 dní od doručenia informácie od komory. Informácia môže byť poskytnutá členovi aj cez web sídlo komory, pokiaľ budú v budúcnosti vytvorené na web sídle účty členov komory.
Nedosiahnutie potrebného minimálneho počtu bodov v 3-ročnom hodnotiacom období sa považuje za závažné porušenie povinností člena, za ktoré môže byť člen sankcionovaný niektorým z disciplinárnych opatrení.

g)       dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa a presadzovať jeho základné princípy v odbornej praxi.

h)   splniť vydané disciplinárne opatrenie; porušenie tejto povinnosti je závažným porušením povinností člena komory.

 

Článok 5
Zánik a pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

 

1.        Členstvo v komore zaniká:

a)       smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

b)       vystúpením na základe písomnej žiadosti o vyčiarknutie,

c)       vylúčením za neplnenie povinností vzťahujúcich sa na činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona(1) a zo stanov a uznesení valného zhromaždenia,

d)       tomu, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom geodetickej a kartografickej činnosti alebo bol postavený mimo spôsobilosť na právne úkony,

e)       odňatím osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,

f)        opakovaným neuhradením členského príspevku (vo výške podľa čl. 7, ods. 5, 6 stanov), pričom opakovaným sa rozumie aj neuhradenie členského príspevku po výzve komory na úhradu. Členstvo zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom márne uplynula lehota uvedená vo výzve.

g) v prípade hosťujúcich autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov uplynutím doby registrácie.

2.        Fyzická osoba, ktorej členstvo zaniká, bude vyčiarknutá zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov.

3.        Komora môže členovi na určitú dobu pozastaviť výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa z dôvodov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) až e) zákona(1), alebo na vlastnú písomnú žiadosť člena doloženú zdravotnými, resp. inými osobnými dôvodmi. Po uplynutí dôvodov pozastavenia výkonu činnosti obnoví komora výkon činnosti na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol výkon činnosti pozastavený.

4.        Fyzická osoba, ktorej členstvo zaniklo alebo bol pozastavený výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, je povinná do 7 dní odovzdať do kancelárie komory okrúhlu pečiatku a originál vydaného oprávnenia.

5.        Fyzická osoba, ktorej členstvo zaniká podľa bodu 1, písm. c) a bodu 1, písm. e) tohto článku, môže požiadať o členstvo v komore po uplynutí 1 roka od zániku členstva a po vykonaní kvalifikačnej skúšky.

6.        Fyzická osoba, ktorej členstvo zaniklo podľa bodu 1, písm. b) a bodu 1, písm. f) tohto článku, môže požiadať o členstvo po uplynutí 1 roka od zániku členstva a po zaplatení dlžného členského príspevku a dlžného poistného za predchádzajúce obdobie členstva.

7.        Fyzická osoba, ktorej členstvo zaniklo podľa bodu 1, písm. d) môže požiadať o členstvo v komore po zaniknutí prekážky uvedenej v bode 1, písm. d).

8.        Fyzická osoba, ktorej bol pozastavený výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa ostáva členom komory, nevykonáva práva a povinnosti člena komory.

 

Článok 6
Zoznam a register členov

 

1.        Komora vedie zoznam a register autorizovaných geodetov a kartografov.

2.        Zásady pre vedenie zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov vyplývajú z § 4 zákona(1). Register autorizovaných geodetov a kartografov je alfabetické usporiadanie fyzických osôb zapísaných do zoznamu.

3.        Základné identifikačné údaje fyzických osôb a adresa trvalého bydliska sa preukazujú občianskym preukazom, bezúhonnosť výpisom z registra trestov, vzdelanie vysokoškolským vysvedčením – diplomom, získanie odbornej spôsobilosti oprávnením, názov a sídlo pracoviska sa preukazuje čestným prehlásením o pravdivosti údajov.

4.    Základné identifikačné údaje fyzických osôb a adresu bydliska na Slovensku v prípade hosťujúcich autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov sa preukazujú pasom alebo iným identifikačným dokumentom platným v krajinách EU a čestným vyhlásením. Bezúhonnosť úradne overeným prekladom dokumentu zodpovedajúcim odpisu registra trestov na Slovensku, ktorý vydá príslušný úrad v krajine uchádzača.

5.  Do zoznamu zapíše komora fyzickú osobu, ktorá úspešne vykonala kvalifikačnú skúšku pred skúšobnou a autorizačnou komisiou a zložila pred predsedom predstavenstva sľub.

6.        Zoznam sa vedie v knihe s pevnou väzbou. Poradie zápisu sa priebežne čísluje od čísla jeden. Zoznam je verejný pre členov a možno doň nahliadať. Za vedenie, úplnosť a správnosť zodpovedá predstavenstvo.

7.        Člen komory zapísaný v zozname musí do 15 dní oznámiť zmenu osobných údajov a adresy.

8.        Po vykonanom sľube sa vydá autorizovanému geodetovi a kartografovi Oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhla pečiatka vyhotovená podľa § 55 ods. 3 vyhlášky(5).

9.        Komora vedie evidenčné listy autorizovaných geodetov a kartografov, obsahom ktorých je okrem základných osobných údajov tiež otlačok pečiatky, ďalej zmeny v osobných údajoch ohlásené členom, zmeny v rozsahu oprávnenia a text sľubu podpísaný členom komory. Údaje evidenčného listu potvrdzuje predseda skúšobnej a autorizačnej komisie a predseda predstavenstva.

 

Článok 7
Členské príspevky

 

1.        Každý člen komory platí ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške.

2.        Za zapísanie do zoznamu autorizovaných osôb sa platí jednorazový poplatok, ktorý je splatný najneskôr v deň zápisu.

3.        Za kvalifikačnú skúšku sa platí úhrada, ktorá je splatná pred vykonaním skúšky.

4.        Čestní členovia komory a členovia s pozastaveným výkonom činnosti členské príspevky a poistné neplatia.

5.        Výšku všetkých príspevkov schvaľuje valné zhromaždenie.

6.        Ročný členský príspevok je splatný do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, v prípade omeškania s úhradou členského príspevku sa členský príspevok za každý začatý mesiac omeškania s úhradou zvyšuje o 10%.

7.        Komora vyzve písomne člena komory, ktorý je v omeškaní s úhradou členského príspevku, na jeho úhradu. Ak člen komory neuhradí členský príspevok vo výške podľa ods. 6 ani po doručení tejto výzvy v lehote tam uvedenej, považuje sa toto za opakované neuhradenie členského príspevku komore. Výzva sa doručuje členovi na poslednú adresu trvalého pobytu zapísanú v zozname autorizovaných geodetov a kartografov ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk. Výzva na úhradu členského príspevku sa považuje za doručenú, len čo  člen písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vráti komore z akýchkoľvek dôvodov, iba ak člen preukáže, že v čase doručovania sa na adrese nezdržiaval. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak člen prijatie písomnosti odmietne.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 8
Orgány komory

 

1.        Komora má orgány

a)       valné zhromaždenie členov komory,

b)       predstavenstvo,

c)       skúšobnú a autorizačnú komisiu,

d)       disciplinárnu komisiu,

e)       dozornú radu.

2.        Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné. Každý orgán sa môže platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, vrátane predsedu alebo zástupcu.

3.  Komora má právo zriaďovať poradné, odborné a ďalšie potrebné komisie potrebné za účelom plnenia úloh komory.
Komora zriaďuje a členov komisií volí predstavenstvo.

4.   Komora má právo ustanovovať regionálnych zástupcov. Regionálnych zástupcov volí a odvoláva predstavenstvo.

5.        Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Komora hradí výdavky spojené s výkonom funkcie a náhradu za stratu času.

6.        Rokovania orgánov komory sú neverejné. Orgány komory majú právo prizvať na svoje rokovanie podľa vlastného uváženia a povahy prerokovávaných otázok ďalšie osoby.

 

Článok 9
Valné zhromaždenie

 

1.        Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory. Tvoria ho všetci členovia komory. Každý člen má právo vo výnimočných prípadoch dať sa na ňom zastupovať iným členom komory na základe splnomocnenia opatreného podpisom a okrúhlou pečiatkou zastupovaného člena.

2.        Valné zhromaždenie sa koná aspoň raz za rok, alebo ak o zvolanie požiada aspoň jedna pätina členov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, vrátane zastúpených členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

3.        Valné zhromaždenie najmä

a)     volí a odvoláva tajným hlasovaním predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, predsedu a členov disciplinárnej komisie a dozornej rady,

b)    schvaľuje stanovy komory a ďalšie vnútorné predpisy ako volebný poriadok, skúšobný a autorizačný poriadok, disciplinárny poriadok, štatút dozornej rady a štatút predstavenstva,

c)     vydáva Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,

d)    schvaľuje výšku členských príspevkov, výšku úhrady za kvalifikačnú skúšku, úhradu za vydanie oprávnenia a za zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a výšku poistného, ak komora uzatvára zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov,

e)     schvaľuje výšku náhrady za stratu času a určuje výšku náhrady výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie v orgánoch komory a v komisiách a regionálnych zástupcov,

f)      schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú uzávierku,

g)    určuje hlavné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce,

h)    rozhoduje o veciach na preskúmanie sporných rozhodnutí predstavenstva.

4.        Pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a  priebeh rokovania, spôsob uznášania a prijímania uznesení a ďalších rozhodnutí a spôsob kontroly ich plnenia upravuje rokovací poriadok valného zhromaždenia.

Článok 10
Predstavenstvo

 

1.        Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory, ktorý zabezpečuje činnosť komory medzi valnými zhromaždeniami.

2.        Má 9 členov a schádza sa minimálne raz za 3 mesiace. Časovo aktuálne organizačné otázky rieši v kolektíve predseda, podpredseda a tajomník kancelárie.

3.        Vo svojej pôsobnosti najmä:

a)       zvoláva a pripravuje program valného zhromaždenia,

b)       zriaďuje kanceláriu komory a určuje jej základné pravidlá činnosti, najmä kancelársky poriadok,

c)       prostredníctvom kancelárie zabezpečuje celú administratívno-hospodársku a organizačnú činnosť komory,

d)       spravuje majetok komory a hospodári s ním; účelne hospodári s finančnými prostriedkami a zostavuje ročný finančný rozpočet a uzávierku,

e)       vyberá členské príspevky a vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,

f)        vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie,

g)       na návrh skúšobnej a autorizačnej komisie vydáva oprávnenia pre autorizovaných geodetov a kartografov; oprávnenia odovzdáva predseda predstavenstva; počas odovzdávania oprávnenia uchádzači skladajú pred predsedom predstavenstva sľub,

h)       rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie,

i)         zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a domácimi i zahraničnými stavovskými organizáciami,

j)         navrhuje kandidátov na voľby do orgánov komory,

k)       plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyhradilo valné zhromaždenie,

l)    vytvára komisie a volí ich členov,

m)   volí regionálnych zástupcov komory.

4.        Činnosť predstavenstva sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

 

Článok 11
Skúšobná a autorizačná komisia

 

1.        Skúšobná a autorizačná komisia je výkonným orgánom komory. Zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačných skúšok podľa skúšobného a autorizačného poriadku, posudzuje splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, zabezpečuje vzdelávanie a predkladá predstavenstvu návrh na prijatie za člena komory.

2.        Má najmenej 7 členov z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Schádza sa minimálne dvakrát za rok.

3.        Skúšobnú a autorizačnú komisiu zastupuje predseda, prípadne jeho zástupca, ktorý riadi a organizuje jej činnosť. Predseda komisie spolu s predsedom predstavenstva podpisuje oprávnenia na autorizáciu vybraných geodetických a kartografických činností. Predseda komisie predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti.

4.        Skúšobná a autorizačná komisia spoločne s predstavenstvom a s kanceláriou komory pripravuje a vyhodnocuje program vzdelávania členov komory.

5.        Kvalifikačná skúška sa nepovažuje za rokovanie skúšobnej a autorizačnej komisie. O prítomnosti iných osôb ako skúšajúcich a skúšaných na kvalifikačnej skúške rozhoduje predseda skúšobnej a autorizačnej komisie.

Článok 12
Disciplinárna komisia

 

1.        Disciplinárna komisia je výkonným orgánom komory vo veciach disciplinárnej právomoci nad členmi komory. Má 7 členov, ktorých volí valné zhromaždenie.

2.        Disciplinárna komisia zisťuje a prešetruje disciplinárne previnenia členov komory a ukladá za ne disciplinárne opatrenia. Podrobnosti upravuje disciplinárny poriadok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Predseda disciplinárnej komisie predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti.

 

Článok 13
Dozorná rada

 

1.        Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom komory. Má 5 členov volených na valnom zhromaždení.

2.        Dozorná rada kontroluje najmä plnenie uznesení valného zhromaždenia, činnosť orgánov komory, hospodárenie s finančnými prostriedkami komory a predkladá predstavenstvu návrhy na odstránenie zistených nedostatkov. Zhromaždeniu predkladá revíznu správu.

3.        Činnosť dozornej rady sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

4.      V odôvodnených prípadoch a na žiadosť dozornej rady má poverený člen dozornej rady právo zúčastniť sa rokovania ostatných orgánov komory. Počas svojej prítomnosti na rokovaní ostatných orgánov komory člen dozornej rady vykonáva kontrolnú činnosť, pričom nezasahuje do rokovania a nezúčastňuje sa hlasovania príslušného orgánu komory.

PIATA ČASŤ

Článok 14
Kancelária komory

 

1.        Kancelária komory je výkonným článkom komory, ktorý zabezpečuje administratívne, organizačné, hospodárske a odborné činnosti komory.

2.        Kancelária je zriadená predstavenstvom, ktoré určuje jej organizačnú štruktúru, objem mzdových prostriedkov a rozsah technického vybavenia.

3.        Kancelária zabezpečuje najmä:

a)       písomnú agendu všetkých orgánov komory,

b)       odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov komory,

c)       komplexnú ekonomickú a hospodársku agendu.

4.        Prácu kancelárie riadi a organizuje tajomník kancelárie, ktorého menuje predstavenstvo. Pracovnoprávne otázky voči tajomníkovi vykonáva predseda predstavenstva.

5.        Kancelária komory vedie evidenciu uznesení z valného zhromaždenia a dokumentuje ich zmeny a doplnky.

ŠIESTA ČASŤ

Článok 15
Hospodárenie

 

1.        Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov, ktorými sú:

a)       členské príspevky,

b)       poplatky za kvalifikačné skúšky, za zápis do zoznamu členov a poplatky za vydanie oprávnenia,

c)       výnosy z pokút uložených disciplinárnou komisiou,

d)       príjmy z poplatkov za poskytované služby v rámci organizovaných odborných podujatí, ako sú semináre, kurzy, výstavy, účelové odborné publikácie a pod.,

e)       dobrovoľné príspevky a dary fyzických a právnických osôb,

f)        iné príjmy.

2.        Kontrolu nad finančnými prostriedkami a ich hospodárením vykonáva priebežne dozorná rada a správu predkladá valnému zhromaždeniu.

 

Článok 16
Rozpočet

 

1.        Komora zostavuje každoročne svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári podľa neho. Schvaľuje ho valné zhromaždenie.

2.        Komora používa rozpočet iba na činnosť, na ktorú bol určený. Pri ohrození rozpočtu zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie, ktoré vykonáva požadované úpravy v rozpočte.

 

Článok 17
Odmeny a náhrady

 

1.        Členstvo v orgánoch komory je čestné a nezastupiteľné. Účasť členov na valnom zhromaždení a v orgánoch komory, do ktorých boli zvolení, je členskou povinnosťou.

2.        Členom orgánov a komisií a regionálnym zástupcom patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času, vo výške určenej valným zhromaždením.

 

SIEDMA ČASŤ

Článok 18

Spoločné ustanovenia

 

Na platnosť uznesenia orgánov komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, vrátane predsedu a povereného zástupcu.

 

Článok 19

Pomoc komory

 

Komora má povinnosť poskytnúť svojmu členovi právnu pomoc vo veciach súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, ak o to požiada.

 

Článok 20

Účinnosť stanov

 

Stanovy boli schválené na valnom zhromaždení členov komory dňa 22. marca 1996. Ich zmeny a doplnky boli schválené na valných zhromaždeniach členov komory v dňoch 20. marca 1998, 11. marca 2000, 18. marca 2005, 23. marca 2008, 27. marca 2009, 25. marca 2011, 22. marca 2013, 28. marca 2014, 31. marca 2017 a 13. apríla 2018. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

__________________________________________________________________________________________

(1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
(2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1996 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

(3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

(3a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií

(3b) § 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
(4) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(5) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

(6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Stanovy KGK