Skúšobný a autorizačný poriadok

SKÚŠOBNÝ A AUTORIZAČNÝ PORIADOK

 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

Tento skúšobný a autorizačný poriadok stanovuje zásady pre činnosť skúšobnej a autorizačnej komisie pri organizovaní kvalifikačných skúšok, skúšok spôsobilosti a pri vydávaní autorizačných oprávnení na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

Článok 2
Skúšobná a autorizačná komisia a jej činnosti

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia je výkonným orgánom Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“), v zmysle čl. 11 stanov komory. Zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačných skúšok, skúšok spôsobilosti, posudzuje splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a zabezpečuje vzdelávanie. 
 2. Skúšobná a autorizačná komisia má najmenej sedem členov z odborníkov teórie a praxe. Skladá sa z členov komory a ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.
 3. Predsedu, jeho zástupcu (podpredsedu) a členov skúšobnej a autorizačnej komisie vymenúva predstavenstvo komory. Funkčné obdobie je trojročné.
 4. Predseda skúšobnej a autorizačnej komisie zastupuje komisiu navonok i v styku s orgánmi komory. Zvoláva a riadi zasadnutia, podpisuje doklady o skúške spôsobilosti a predkladá návrh na udelenie oprávnenia predstavenstvu a podpisuje spolu s predsedom predstavenstva oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa.
 5. Neprítomného predsedu zastupuje podpredseda.
 6. Členovia skúšobnej a autorizačnej komisie majú práva a povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú zo zákona a stanov schválených valným zhromaždením. Výkon člena je neprenosný. Člen skúšobnej a autorizačnej komisie môže požiadať predstavenstvo KGK o uvoľnenie z funkcie.
 7. Skúšobná a autorizačná komisia vedie evidenciu prihlášok, preveruje podklady a splnenie podmienok k absolvovaniu skúšky podľa § 4, ods. 1 zákona(1), pozýva ku skúškam, vydáva doklad o úspešnej skúške, predkladá návrh predstavenstvu na vydanie oprávnenia. Člen komisie je oprávnený nahliadnuť do všetkých materiálov skúšaného, predkladať návrhy, klásť otázky, hlasovať o výsledku skúšky. Členom komisie patrí náhrada cestovných výloh spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu(4) a náhrada za stratu času. Výšku náhrady za stratu času určuje valné zhromaždenie.
 8. Skúšobná a autorizačná komisia pozýva uchádzačov na kvalifikačné skúšky, ktoré sa konajú minimálne jedenkrát za rok.
 9. Skúšobná a autorizačná komisia posudzuje autenticitu a úplnosť dokladov podmieňujúcich zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov podľa § 4, ods. 1 a 3  zákona(1).

Článok 3
Požiadavky na odbornú spôsobilosť

 

 1. Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky určí Úrad   geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v spolupráci s komorou. Skúšobná a autorizačná komisia na tomto základe vypracuje sylabus skúšky, ktorý bude k dispozícii uchádzačom. Úspešná kvalifikačná skúška je podmienkou pre udelenie autorizačného oprávnenia.
 2. Na kvalifikačnú skúšku prizve komisia fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:
 3. a)je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. b)je bezúhonná,
 5. c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu(2) a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa zákona(3) alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu (2) ,
 6. d)bola jej uznaná odborná kvalifikácia podľa osobitného predpisu (2) .

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia komory organizuje a realizuje kvalifikačné skúšky fyzických osôb na získanie autorizačného oprávnenia vybraných geodetických a kartografických činnosti podľa § 6, písm. d) až j) zákona(3). Komora môže na požiadanie uchádzačov vykonať prípravné školenie za úhradu.

 

Článok 4
Organizácia a realizácia kvalifikačnej skúšky

 

 1. Prihlášku na kvalifikačnú skúšku predkladá uchádzač na adresu kancelárie komory na jednotnom tlačive. V prihláške na skúšku uchádzač uvedie identifikačné osobné údaje (meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, názov a sídlo pracoviska) a rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností.
 2. K prihláške uchádzač priloží:

a)overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (inžiniersky diplom, doklad o získaní vedeckej hodnosti),

b)verifikovaný doklad o dĺžke praxe v odbore (potvrdený firmou, podnikateľom, organizáciou, výskumným ústavom, vysokou školou a pod.),

c)chronologický popis priebehu doterajšej praxe s vymenovaním hlavných realizovaných zákaziek, projektov, publikovaných odborných prác a referátov súvisiacich s predmetom autorizácie, patentov a ďalších významnejších inžinierskych aktivít, pri spoločných prácach uviesť percentuálny podiel podpísaný zamestnávateľom/spoluautormi,

d)najmenej desať reprezentatívnych projektov, resp. zákaziek, nie starších ako sedem rokov, obsahujúcich minimálne štyri vybrané geodetické a kartografické činnosti uvedené v zákone(3)v § 6 písm. d) až j), v elektronickej podobe a v štruktúre uvedenej v prílohe skúšobného a autorizačného poriadku,

e)jedno nezávislé odporúčanie od člena komory, ktorý je držiteľom oprávnenia KGK na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v zákone(3) v § 6 písm. d) až j) najmenej 7 rokov. 

3. Skúšobná a autorizačná komisia na základe predložených dokladov posúdi ich úplnosť a

a) rozhodne či požiada prihlášku doplniť,

b)   z množiny desiatich projektov vyberie tri projekty, ktoré uchádzač predloží komisii v tlačenej (papierovej) forme v deň konania sa skúšky.

c)rozhodne či uchádzača pozve na skúšku,

d)rozhodne o zamietnutí prihlášky.

 1. Na kvalifikačnú skúšku komisia pozve uchádzača najmenej mesiac pred termínom skúšky. Na skúšku pozve komisia najneskôr do 15-tich mesiacov od obdržania písomnej prihlášky každého uchádzača, ktorý splnil podmienky uvedené v § 4 zákona(1). K pozvánke priloží sylabus skúšky. Kancelária komory k listu o akceptácii prihlášky uchádzača na skúšku priloží zoznam troch projektov vybraných skúšobnou komisiou, výpis zo „Skúšobného a autorizačného poriadku“ v rozsahu čl. 4, 5 a prílohy v plnom znení.
 2. Požiadavku na doplnenie, prípadne zamietnutie prihlášky ku skúške so zdôvodnením oznámi komisia prostredníctvom kancelárie komory uchádzačovi. Dôvodom zamietnutia môže byť len nesplnenie podmienok stanovených zákonom(1) v § 4.
 3. Uchádzač môže z vážnych dôvodov písomne požiadať o odklad termínu skúšky a to najneskôr 10 dní pred jej konaním. Ak sa ku skúške nedostaví a ani nepožiada o odklad termínu skúšky, poplatok za skúšku prepadá v prospech komory (v tomto prípade sa ďalej postupuje podľa čl. 4, ods. 1 a 2).
 4. Uchádzač predloží najneskôr v deň skúšky doklad o úhrade poplatku za skúšku, výpis z registra trestov nie starší ako
  3 mesiace a tri projekty vybrané skúšobnou komisiou. V prípade, že uvedené doklady a projekty uchádzač nepredloží, nemôže sa zúčastniť skúšky.

 

Článok 5
Obsah a priebeh skúšky

 

 1. Účelom skúšky je overenie poznatkov potrebných na výkon vybraných geodetických a kartografických činností v týchto troch oblastiach:
 2. a)z odbornej spôsobilosti, vyžadovanej na výkon vybraných geodetických a kartografických činností z hľadiska inžinierskeho riešenia problémov vyžadovanej kvality na súčasnej úrovni, súčasťou je aj odborná rozprava k predloženým projektom uchádzača,
 3. b)z technických predpisov a noriem z oblasti výkonu vybraných činností uvedených v zákone(3) v § 6 písm. d) až j), manažmentu a spôsobilosť vedenia a organizácie prác súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa,
 4. c)z oblasti právnych predpisov, ktoré súvisia s činnosťou autorizovaného geodeta a kartografa.
 5. Pred začiatkom skúšky poverený člen skúšobnej a autorizačnej komisie oboznámi komisiu s predloženými materiálmi s konštatovaním, či uchádzač spĺňa podmienky skúšky po obsahovej i formálnej stránke. Skúška má písomnú a ústnu časť.
 6. Skúšobná a autorizačná komisia počas celej skúšky musí byť minimálne päťčlenná, pričom predseda alebo podpredseda musí byť vždy prítomný.
 7. Pri hodnotení sa zhodnotí uchádzač komplexne a musia hlasovať všetci prítomní členovia komisie. Skúška sa hodnotí bez prítomnosti uchádzača. Hodnotenie je dvojstupňové „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O výsledku skúšky informuje predseda komisie uchádzača ústne ihneď po rozhodnutí komisie, s ktorým musí súhlasiť nadpolovičný počet členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V závažných prípadoch môže predseda prerušiť skúšku a komisia určí nový termín na dokončenie skúšky najneskôr do jedného mesiaca, ktorý okamžite oznámi uchádzačovi.
 8. Uchádzač na skúške prospel, ak prospel vo všetkých troch oblastiach uvedených ods. 1, čl. 5 skúšobného poriadku. Ak uchádzač na skúške neprospel, skúška sa môže opakovať najskôr po 6 mesiacoch.
 9.  Pri  výkone skúšky spôsobilostisa predmet skúšky zúži na predpisy a normy, ktorých ustanovenia sú odlišné od ustanovení, platných v krajine, v ktorej uchádzač získal oprávnenie na výkon povolania a na metodiku a technológie riešenia úloh z oblasti autorizácie.

 

Článok 6
Záznamy o skúške

 

 1. O skúške sa vedie protokol, v ktorom sa zaznamenáva priebeh skúšky a tiež výsledné hodnotenie s odôvodnením. Protokol podpíšu všetci prítomní členovia komisie. Súčasťou protokolu sú všetky písomné prejavy skúšaného na skúške.
 2. Skúšobná a autorizačná komisia vystaví osvedčenie o skúške s vyznačením oprávnenia na autorizáciu vybraných geodetických
  a kartografických činností. Osvedčenie podpisuje predseda. Osvedčenie sa doručí uchádzačovi do 2 mesiacov odo dňa konania sa skúšky.

 

Článok 7
Návrh skúšobnej a autorizačnej komisie

 

 1. Návrh na udelenie autorizačného oprávnenia predkladá skúšobná a autorizačná komisia predstavenstvu komory. Predstavenstvo komory vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a vedie ich zoznam a udeľuje okrúhlu pečiatku.
 2. Návrh obsahuje:
 3. a)prihlášku na skúšku so všetkými identifikačnými údajmi  (Skúšobný poriadok čl. 4 ods. 1 a  2, písm. a), b), c), d), e), a čl. 4 ods. 7.),
 4. b)v prípade hosťujúcich autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov aj dátum začatia a ukončenia registrácie,
 5. c)protokol o skúške,
 6. d)osvedčenie o skúške.

 

Článok 8
Udelenie autorizačného oprávnenia

 

 1. Na základe návrhu skúšobnej a autorizačnej komisie vydáva predstavenstvo komory autorizačné oprávnenie.
 2. Autorizačné oprávnenie obsahuje:
 3. a)meno a priezvisko autorizovaného inžiniera geodeta a kartografa,
 4. b)dátum narodenia,
 5. c)druh autorizácie,
 6. d)oprávnenie používať titul autorizovaný geodet a kartograf,
 7. e)registračné číslo člena komory,
 8. f)dátum autorizácie (zapísanie do zoznamu), v prípade hosťujúcich   autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov aj dátum ukončenia registrácie,
 9. g)podpis predsedu predstavenstva komory a predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie.

 

 1. Po odovzdaní autorizačného oprávnenia a pečiatky, ako i po zložení sľubu, zapíše komora uchádzača do zoznamu. Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa zapisuje:
 2. a)meno a priezvisko,
 3. b)dátum narodenia,
 4. c)miesto trvalého pobytu,
 5. d)názov a sídlo organizácie,
 6. e)rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností,
 7. f)dátum vykonania kvalifikačnej skúšky, alebo dátum vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,
 8. g)dátum zloženia sľubu,
 9. h)platnosť vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. Sľub znie: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomito a nestranne.
 2. Kancelária komory archivuje všetky písomnosti o skúškach a autorizačnom konaní včítane príloh predkladaných na skúšku v písomnej a elektronickej forme. Projekty predložené na skúške v písomnej (papierovej) podobe skúšobná komisia vráti uchádzačovi ihneď po skončení skúšky.

 

Článok 9
Účinnosť skúšobného a autorizačného poriadku

 

Skúšobný a autorizačný poriadok bol schválený na valnom zhromaždení členov komory dňa 22. marca 1996. Jeho zmeny a doplnky boli schválené na valných zhromaždeniach členov komory v dňoch 20. marca 1998, 11. marca 2000, 18. marca 2005, 28. marca 2008, 27. marca 2009, 25. 3. 2011 a 13. apríla 2018. Skúšobný a autorizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

__________________________________________________________________________________________________________

(1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
(2) Zákon č.293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

(3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1996 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

(4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov