Ing. Stanislav Strečanský

Narodený 4. apríla 1937 v Dubovanoch.

Stručný životopis s dôrazom na profesijnú činnosť a jej výsledky:

Ing. Stanislav Strečanský ukončil štúdium popri zamestnaní na odbore geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave v roku 1965. V rokoch 1973 až 1975 absolvoval postgraduálne štúdium na odbore geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT.

Počas svojej odbornej praxe zastával nasledovné funkcie a posty:

vedúci Strediska geodézie pre hl. mesto SSR od roku 1969 do roku 1985,

vedúci prevádzky v Geodézii, n. p. Bratislava od roku 1985 do roku 1990,

riaditeľ Geodézie, š.p. Bratislava od roku 1990 do roku 1992,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Geodézie, a.s. Bratislava od roku 1992 doteraz,

predseda zamestnávateľského zväzu geodézie od roku 1990 doteraz.

V rámci vedeckotechnickej spolupráce medzi bývalou ČSSR a Kubánskou republikou pôsobil v rokoch 1975 až 1978 a 1983 až 1984 ako expert, resp. odborný poradca na Kubánskom ústave geodézie a kartografie v Havane.

Po konštituovaní Komory geodetov a kartografov sa v roku 1996 stal podpredsedom predstavenstva. Na valnom zhromaždení komory v roku 1997 v Žiline bol zvolený za predsedu predstavenstva a následne aj na valnom zhromaždení v Bratislave v roku 1998. V tejto funkcii pôsobil až do roku 2000.

Ing. Stanislav Strečanský sa veľmi aktívne podieľal na príprave a tvorbe zákona NR SR č. 215/95 Z. z. o geodézii a kartografii i zákona NR SR č. 216/95 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. Patril ku kľúčovým osobnostiam, iniciátorom a spoluzakladateľom Komory geodetov a kartografov. Bol predsedom predstavenstva Komory geodetov a kartografov od roku 1997 do roku 2000. V súčasnom období veľmi aktívne pracuje v medzirezortnej komisii na novelizáciu NR SR č. 215/95 Z. z. i zákona NR SR č. 216/95 Z. z., ktoré sú v pláne legislatívnych úloh vlády naplánované na rok 2000.