Ing. Ján Janek

Narodený 15. júla 1940 v Sebechleboch (okres Zvolen).

Stručný životopis s dôrazom na profesijnú činnosť a jej výsledky:

Ing. Ján Janek je absolventom zememeračského inžinierstva na Fakulte stavební Českého vysokého učení technického v Prahe. Štúdium úspešne ukončil v roku 1962. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval s vyznamenaním postgraduálne štúdium odboru geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

Do zamestnania nastúpil v r. 1962 v Geologickom prieskume (neskôr IGAP) Žilina, závod Bratislava. Tu vykonával merania zosuvných území Handlová, Hlohovec, Sereď, atď. Tiež sa podieľal na prieskumných a výskumných prácach súvisiacich s výstavbou vodného diela na Dunaji. Aktívne vykonával geodetické práce súvisiace s projektovaním JE Jaslovské Bohunice a s výstavbou diaľnice. V roku 1978 bol menovaný za zodpovedného geodeta Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, kde pôsobil až do roku 1995.

Okrem uvedeného sa podieľal na celom rade prác inžinierskej geodézie v investičnej výstavbe.

V rokoch 1985 až 1990 bol menovaný za člena komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT.

V osemdesiatych rokoch vykonával funkciu národného delegáta FIG v skupine pre fonografiu, pretože sa podieľal na úspešnom zavedení echolotovania na Slovensku.

Ing. Janek bol spoluautorom (najmä realizátorom) testovacej základnice pre diaľkomery v Hlohovci. Organizoval celý rad celoštátnych odborných seminárov z odboru geodetických prác vo výstavbe a známy je tiež ako autor odborných referátov.

Stál pri zrode Slovenského zväzu geodetov. Od ustanovujúceho zjazdu (16. 6. 1990) až do 4. zjazdu SZG (4. 2. 1997) pôsobil ako predseda revíznej komisie.

Už za pôsobenia v SZG sa od prvej zmienky o komore aktívne podieľal na jej utváraní. Od jej vzniku pracoval ako podpredseda dozornej rady a od 10. 3. 2000 ako jej predseda.

Aj po odchode do dôchodku sa naďalej venuje odbornému rastu geodetického dorastu vo funkcii učiteľa na Strednej geodetickej škole v Bratislave.