Krátka správa č. 3/2022

Doplnenie údajov člena KGK, spôsob výkonu vybraných GaK činností
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 21.01.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

V predchádzajúcej KS č. 2/2022 sme vás informovali o povinnosti člena oznámiť komore spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Nakoľko táto povinnosť a možnosť voľby, resp. možnosť výkonu činnosti rôznymi spôsobmi vyvolala otázky vo vašich radoch, reagujeme zaslaním množiny modelových príkladov, ktoré môžu v praxi podľa našej evidencie existovať. Dúfame, že poslúžia ako návod dostatočný na to, aby ste vašu oznamovaciu povinnosť splnili správne.

Opätovne poznamenávame, že nový zákon neprináša nič nové v oblasti výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, len explicitne menuje spôsob, akým môže autorizovaný geodet a kartograf vykonávať svoju činnosť a zároveň ukladá komore evidovať údaje súvisiace so spôsobom výkonu činnosti (§6 ods. 12, písm. i) a j) zákona) a členom komory ukladá nahlasovať do 15 dní akékoľvek zmeny v údajoch, ktoré komora zo zákona eviduje (§6 ods. 16 zákona).  Oznámenie člena komory, ktoré sme vám poslali spolu s predchádzajúcou KS, nám umožní doplniť chýbajúce údaje v evidencii členov komory. Opätovne vás žiadame o jeho zaslanie najneskôr do 20.2.2022 poštou alebo ako prílohu mailovej správy.

Príloha