Krátka správa č. 25/2022

Historické informácie a štatistiky katastrálneho portálu Kapor

Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 29.04.2022

 

Vážený člen KGK,

 

v nadväznosti na predchádzajúcu správu o postupnom ukončení katastrálneho portálu Kapor, Vám preposielame historické informácie a štatistiky končiaceho katastrálneho portálu, ktorého služby boli nahradené novými portálmi ESKN a ZBGIS.

 

 

„Starý Portál pod menom KAPOR – katastrálny portál bude nahradený modernejšími službami v ESKN a ZB GIS od 01.05.2022 “

 

Kolegovia z rezortu, vážení členovia KGK , dovoľujeme si trocha obšírnejšie informovať o histórií a štatistikách končiaceho starého katastrálneho portálu KAPOR, ktorého služby boli nahradené novými portálmi ESKN a ZBGIS o čom odborná i laická verejnosť bola už informovaná.

Paralelná existencia viacerých portálov na dátach katastra nehnuteľností bola v minulosti vytknutá MFSR ako neefektívne vynakladanie prostriedkov a aj preto sa sním musíme po dopracovaní všetkých jeho služieb na portály ESKN a ZBGIS  ako riadni hospodári rozlúčiť.

 

Garancia prevádzky portálu KAPOR a aktualizácie dát  https://www.katasterportal.sk/kapor/ bude ukončená 30.4.2022.

Nový portál ESKN https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ poskytuje služby pre vyhľadávanie informácií o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a právach k nehnuteľnostiam, umožňuje elektronickým spôsobom vykonať  katastrálne podania (návrh na vklad, záznam, opravu chyby a podobne), elektronicky vyžiadať informácie z katastra nehnuteľností (výpis z LV, kópia z katastrálnej mapy a podobne) na právne účely a aj rôzne ďalšie služby.

Po 30.4.2022 nebude možné Oznámenie o návrhu na vklad na portáli KaPor vytvoriť. Táto služba je už od 1.4.2022 dostupná na Portáli ESKN (služba č. 59).

 

Z histórie katastrálneho portálu –  KAPOR

 

Jeden z prvých verejných portálov štátnej správy ako takej bude od 01.05.2022 definitívne vypnutý po 19 rokoch svojej existencie.

Našiel si medzi odbornou verejnosťou, ale aj širokou verejnosťou svojich obľúbencov hlavne z radov stavebných inžinierov, ale aj v oblasti bankovníctva, realít, poľnohospodárstva a doteraz bol využívaný notármi, exekútormi, znalcami , ale aj

mnohými inými ľuďmi.

 

Od začiatku roku 2022 služby ktoré poskytuje sú paralelne aj na portály ESKN – elektronické služby katastra nehnuteľností a aj na Portály ZBGIS.

Bol súčasťou Informačného systém katastra nehnuteľností (ISKN) ktorý jedným z ďalších pilierov IS GKK.

V čase veľkého rozmachu elektronizácie začiatkom 2000cich rokov ďalšou nevyhnutnou službou bolo vytvorenie katastrálneho portálu – publikovanie údajov KN na internete.

GKÚ preto zabezpečil túto úlohu, vyplývajúcu pre rezort zo zákona o Informačnom systéme verejnej správy a z požiadavky, vyplývajúcej z elektronizácie štátnej a verejnej správy. Je prevádzkovateľom jedného z najrozsiahlejších portálových riešení v prostredí internetu v rámci SR, reprezentovaného Katastrálnym portálom – KAPOR. Vytvorením aplikácie bola na základe zmluvy poverená firma  NESS Czech s.r.o ako autor pôvodnej aplikácie.

 

V čase tvorby katastrálneho portálu bol register KN najväčším registrom a patril medzi tri základné registre štátu spolu s registrom ekonomických subjektov a registrom obyvateľov.

Od februára 2004 do augusta 2007, čiže 43 mesiacov bol portál prevádzkovaný ako platená služba a používalo ho vyše 10 000 aktívnych užívateľov.

Uvedený projekt bol ocenený významnou cenou INEKO, ktorú udelil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy a takisto získal cenu za 2. miesto ITAPA 2004 – najlepší IT projekt vo verejnej správe na Slovensku v kategórii Nové služby. 1. 9. 2007 bol uvedený do prevádzky bezplatný Katastrálny portál, ktorý je jedným z najrozsiahlejších portálových riešení na internete v rámci SR.

Od septembra 2009 bolo zavedené podanie o zamýšľanom návrhu na vklad elektronickou formou.  Katastrálnymi odbormi okresných úradov bolo v rámci konania o návrhu na vklad spracovaných 630 000 oznámení o návrhu na vklad (do 1.10.2018 ako oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad)..

 

„Od  01.06. 2014 do 31.07.2021 bolo katastrálnymi pracoviskami vybavených 170 438 elektronických výpisov z listov vlastníctva na právne účely pre IOM Slovenskej pošty prostredníctvom systému správy požiadaviek KAPRA.

 

  08-12/2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01-03/2022  
Počet prístupov /všetkých/ na KaPor 7 416 990 14 886 245 15 005 904 18 230 202 20 041 099 22 731 016 26 149 125 28 116 012 30 294 790 31 372 673 29 161 780 27 924 405 27 620 701 25 119 713 24 832 588 5 746 882
Počet vytvorených zostáv 1 839 935 6 281 651 6 520 182 8 105 094 9 197 075 11 116 177 13 107 029 14 170 373 15 410 611 16 226 638 15 205 283 14 257 198 14 371 697 13 062 393 12 630 488 2 936 344
… z toho počet vytvorených LV 1 629 713 5 773 740 6 472 797 7 589 632 8 597 398 10 388 208 12 307 420 13 328 772 14 505 957 15 401 025 14 503 240 13 722 580 13 950 730 12 686 497 12 308 374 2 870 634

 

Po roku 2017 vidno aj klesajúci trend používania Katastrálneho portálu Kapor a to z dôvodu nasadenia do praxe nových portálov ESKN a ZBGIS.

 

Na základe zmluvného vzťahu pre oprávnené osoby – colné a daňové úrady, úrady práce a sociálnych vecí, policajný zbor, exekútorov, notárov a súdy – je umožnený prístup s rozšíreným vyhľadávaním v rámci celej SR.

Aj tento projekt bol ocenený na spoločenskom večeri IT GALA v kategórii IT Projekt roka 2008.

Komisia ocenila prínos projektu pre občanov, vysokú používateľnosť služby a fakt, že ide o jednu z prvých e-služieb pre verejnosť, ktorá prispieva k zvýšeniu právnej istoty vlastníkov nehnuteľností.

 

EPITAF:

Kapor zohral pred 19rokmi  začiatkov 2000cich rokov významnú úlohu pri eletronizácií a stransparentňovaní slovenskej spoločnostizaslúžene bude patriť do dejín Slovenskej elektronizácie ako jeden z tých významných a vydarených projektov, ktorý slúžil odbornej a širokej verejnosti skoro 20rokov. Jeho služby sú plnohodnotne nahradené na modernejších portáloch ESKN a ZBGIS, ktoré teraz ponesú vlajku rozvoja elektronizácie v rezort geodézie kartografie a katastra, aby spĺňal  kritéria 21. storočia.

 

  Dôležité linky na Portál ESKN:

Portál ESKN: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal

Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie

Vyhľadávanie s rozšíreným prístupom (Lustrácie): https://kataster.skgeodesy.sk/Lustracie

Oznámenie o návrhu na vklad: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ext/oznamenie_o_navrhu_na_vklad

Zoznam všetkých služieb Portálu ESKN: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/uplny-zoznam

 

Pre prácu s mapou použite Mapový klient ZBGIS: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis, prípadne priamo tému katastra nehnuteľností: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster.

Tu je sprístupnená aj služba kópia katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu, ktorú je možné vytlačiť.

 

Upozornenie na nahradenie služieb starého portálu KAPOR novými portálmi ESKN a ZBGIS na webe ÚGKK SR:

http://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/kaporoznam.pdf