Krátka správa č. 13/2022

Vysvetlenie k hromadnému poisteniu AGaK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.03.2022

Vážený člen komory,

 

ako sme Vás už informovali KS č. 10/2022 o hromadnom poistení AGaK, je potrebné sa poistiť na nové poistné obdobie od 1.4.2022-31.3.2023.

V prípade Vášho záujmu o hromadné poistenie je potrebné, aby ste v termíne do 31.3.2022vyplnili prihlášku a odoslali ju do RENOMIAsilvia.polkova@renomia.sk.

 

Dovoľujeme si Vám vysvetliť niektoré otázky, na ktoré sme boli Vami upozornení pri vypĺňaní prihlášky:

 

– stĺpec Poistná suma pre ZOD v prihláške do poistenia – do tabuľky v danom stĺpci je potrebné vpísať poistnú sumu, ktorú si vyberiete zo sadzobníka zo stĺpca pre Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému v dôsledku porušenia povinností poisteného  pri výkone odborných činností autorizovaného geodeta a kartografa.

Poistná suma pre Poistenie právnej ochrany je nad rámec poistenia, je to bonus k základnému poisteniu zodpovednosti za škodu AGaK. K poistnej sume pre ZOD pre prihlásenie sa do poistenia ju nepripočítavate.

 

sadzobník pre poistenie PO – ročné poistné sa odvíja od počtu autorizovaných geodetov a kartografov, nie všetkých zamestnancov v PO. Slovo „autorizovaných“ zo sadzobníka vypadlo, doplňujeme ho. V Poznámke však už údaj o konkrétnych AGaK udávate vpísaním jednotlivých čísiel oprávnení.

 

Spoločnosť RENOMIA v rámci našej spolupráce prevzala administratívu prihlasovania do hromadného poistenia a súčasne príjem poistného.

 

Prosíme preto najneskôr k 01.04.2022 uhradiť poistné podľa priloženého sadzobníka – poistné za variant /-ty podľa Vášho výberu/definovania spôsobu poistenia, výšky poistného plnenia a počtu poistených osôb.

Údaje pre úhradu sú uvedené v sadzobníku.