Krátka správa č. 11/2024

Materiál k valnému zhromaždeniu a registrácia účasti
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.02.2024

Vážený člen KGK,

v zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia Vám krátkou správou posielame zásielku k valnému zhromaždeniu, ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2024 v Senci.

Predmetom rokovania VZ budú: program valného zhromaždenia, vyhodnotenie rozpočtu KGK za rok 2023, návrh rozpočtu KGK pre rok 2024, novelizácia dokumentu komory – Štatút dobrovoľného člena.

Predstavenstvo na svojom zasadaní dňa 25.1.2024 odsúhlasilo doplnenie vnútorného predpisu Sústavné vzdelávanie člena. Informujeme Vás o zmene schváleného predpisu, v článku 3 bod 7.

Výšku členského príspevku odsúhlasí valné zhromaždenie. Termín úhrady podľa stanov je 30.04.2024.

Oznámenie o Vašej účasti na VZ s požadovanými termínmi oznámte prostredníctvom formulára https://forms.gle/vMS2ugupSJXZMFjw5

  1. prezenčná účasť – do 01.03.2024
  2. online účasť – do 11.03.2024
  3. zastupovanie iným členom KGK – splnomocnenie do 01. 03. 2024
  4. neúčasť.

Na webe komory priebežne doplníme správy o činnosti orgánov komory, ktoré budú na VZ odprezentované.

V prípade Vašej účasti Vás prosíme v deň konania VZ o registráciu cez hlasovaciu aplikáciu, ktorá Vám bude doručená pred VZ, podľa možnosti čo najskôr, aby bolo VZ uznášaniaschopné.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.