Články

  Načítavam články...
 • Kvalifikačné skúšky

  Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jarný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie so všetkými potrebnými prílohami prijímané do 30. apríla 2024. Prihláška Prihláška 2023 (PDF, 163…
 • Dobrovoľní členovia

  Dobrovoľným členom komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá má vzdelanie alebo sa aktuálne vzdeláva v odbore geodézia a kartografia, a ktorá prejavila záujem byť členom komory ale nespĺňa podmienky zápisu do zoznamu (čl. 4…
 • Emeritní členovia

  Emeritný člen komory je spoločenský a stavovský titul udeľovaný spravidla členovi komory, ktorý sa dlhodobo podieľal na činnosti komory. Emeritným členom komory sa môže stať člen komory, ktorý sa rozhodol ukončiť výkon činnosti…
 • Žiadosť o udelenie štatútu Emeritného člena komory

  Vyplnenú žiadosť o udelenie štatútu Emeritný člen komory podľa vydaného Štatútu Emeritného člena čl. 3 schváleného valným zhromaždením 30. marca 2022 doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o udelenie…
 • Žiadosť o udelenie štatútu Dobrovoľného člena komory

  Vyplnenú žiadosť o udelenie štatútu Dobrovoľný člen komory podľa vydaného Štatútu Dobrovoľného člena čl. 3 schváleného valným zhromaždením 30. marca 2022 doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o udelenie…
 • Krátka správa č. 52/2023

  Zverejnenie prezentácií a videí z uskutočnených odborných podujatí autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.11.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám informáciu o zverejnení prezentácií a videí z uskutočnených odborných podujatí. Katedra geodézie SvF STU v Bratislave a Komora geodetov…
 • Krátka správa č. 51/2023

  Stanovisko k postupu OÚ KO - neformálna oprava chyby autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2023 Vážený člen KGK, na základe podnetu našich členov sme požiadali ÚGKK SR o list č. LPO/2023/000854-42 adresovaný okresným úradom,…
 • Krátka správa č. 50/2023

  Osvetové listy úradom a partnerským organizáciám pri využívaní dostupných grafických informácií autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2023 Vážený člen KGK, ÚGKK SR a KGK spracovali a odoslali stavebným úradom a samosprávam, Slovenskej komore stavebných inžinierov, Slovenskej komore…
 • Krátka správa č. 49/2023

  Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác - aktualizácia autor: Ing. Peter Repáň, 20.11.2023 Vážený člen KGK, ak máte akékoľvek pripomienky a návrhy na zmeny v Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác…
 • Krátka správa č. 48/2023

  Aktivity v kartografii autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.11.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame program seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII venované Jánovi Pravdovi 2023, ktorý sa uskutoční 24.11.2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.…