31. slovenské geodetické dni

Milé dámy, vážení páni!

31. slovenské geodetické dni, ako najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti geodézie, kartografie a katastra na Slovensku, sa uskutočnia opäť pod gesciou KGK a v úzkej súčinnosti odborných garantov v Žiline, v hoteli Holiday Inn, v termíne 6. až 7. 11. 2024. Tradičný dvojdňový formát podujatia vytvára priestor okrem prednášok,  výstavy geodetickej techniky aj na priateľské rozhovory a stretnutie s vyvrcholením na spoločenskom večeri so zaujímavým programom.

Cieľom KGK, členov organizačného výboru a odborných garantov podujatia, je vytvoriť priestor pre získanie nových odborných poznatkov a informácii, ako aj príjemné a priateľské prostredie pre stretnutie geodetickej a kartografickej komunity. Budeme radi, ak sa nám podarí poskytnúť účastníkom, kolegom, spolužiakom a obchodným partnerom, možnosť prežiť spoločne užitočné a príjemné dva dni.

Tešíme sa na Vás.

Organizačný výbor 31. SGD

ODBORNÝ PROGRAM

STREDA 6.11.2024

900 –   915            Otvorenie 31. slovenských geodetických dní

915 – 1040              INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok 

Celler, J. (ÚGKK SR)
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

KOPÁČIK, A. (KGK)
Informácie z činnosti Komory geodetov a kartografov

1040 – 1100            Prestávka

1100 – 1230            AKTUÁLNE TÉMY REZORTU ÚGKK SR
2. blok  

MICHALÍK, Ľ. a kolektív (GKÚ)
Aktuálne informácie z činnosti GKÚ (SKPOS, 3D-LOD2, UAV, iné)
KORČÁK, P. (VÚGK)
Dĺžková kalibračná základnica – Viničné
LEITMAN, M. (ÚGKK SR)
Informácie o nových technických predpisoch týkajúcich sa KN                                 

1230 – 1400           Obed

1400 – 1630            UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A                                        KARTOGRAFII
3. blok

Informácie o nových technológiách a prístrojoch

 

1630              Ukončenie 1. rokovacieho dňa 31. SGD

ŠTVRTOK 7.11.2024

900 – 1030              ŠTUDENTSKÉ PRÁCE Z OBLASTI GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
4. blok
 

Záverečné práce študentov geodetických študijných programov z STU v Bratislave, ŽU v Žiline, TU v Košiciach a hostí z ČR

1030 – 1100             Prestávka

1100 – 1230                INŽINIERSKA GEODÉZIA
5. blok 

Prezentácie výkonu geodetických činností na významných stavbách v SR

1230 – 1240           Ukončenie 31. SGD

1240 – 1400            Obed

ODBORNÍ GARANTI

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., predseda P KGK

Ing. Štefan Nagy, podpredseda ÚGKK SR
Ing. Katarína Leitmannová, riaditeľka odboru Geodézie a medzinárodných vzťahov ÚGKK SR

doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD., prodekan SvF STU v Bratislave

doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., predsedníčka SSGK (člen SZVTS)

Ing. Vladimír Uhlík, prezident ZZGK (člen AZZZ)

Ing. Róbert Fencík, PhD., predseda KS SR

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., predseda SSFDP

SPONZORI

Vážený sponzor 31. SGD!

Za sponzorskú podporu konferencie Vám ponúkame propagáciu Vašej spoločnosti na všetkých materiáloch súvisiacich s podujatím. Pre vašu spoločnosť zabezpečíme aj  umiestnenie posteru v priestore konania akcie a loga na internetovej stránke KGK, vloženie propagačných materiálov do tašiek pre účastníkov akcie a voľný vstup na 31.SGD.

Ak máte záujem podporiť 31. SGD, ozvite sa nám do kancelárie komory kgk@kgk.sk.

Ďakujeme.

VYSTAVOVATELIA

Zoznam vystavovateľov je priebežne aktualizovaný podľa záujmu.

SURVEYE, s. r. o.

Spoločnosť sa zaoberá predajom geodetických a oftalmologických prístrojov ako aj komplexné služby v oblasti tvorby dát a dodávky dát na základe individuálnej komunikácie so zákazníkom.

Ťažisko obchodnej činnosti spočíva v  predaji geodetických a GNSS prístrojov, laserových prístrojov pre stavebníctvo, automatizované systémy pre riadenie zemných strojov, GNSS pre GIS a ďalších prístrojov a príslušenstva pre presné poľnohospodárstvo. Do portfólia spoločnosti patrí aj predaj optických a oftalmologických prístrojov pre očných lekárov, optikov, optometristov,  medicínske centrá a nemocnice.

Spoločnosť poskytuje kompletné servisné a  poradenské služby, technickú asistenciu, podporu a pomoc vo všetkých obchodných oddeleniach na území SR so servisnými technikmi, ktorí sú odborne preškolení a certifikovaní výrobcom zn. TOPCON.

3GON Slovakia

Špecialisti na predaj technológií a odborné poradenstvo v oblasti zberu a spracovania priestorových dát. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na domácom aj zahraničnom trhu vedia pripraviť riešenie na mieru a poskytnúť prvotriednu podporu a servis.
Oficiálne zastúpenie a predaj značiek SOKKIA, DJI Enterprise, GeoSLAM, FARO, 3Dsurvey, Terrasolid.

GEOTECH Bratislava s.r.o.

Výhradné zastúpenie a autorizovaný servis Leica Geosystems AG pre Slovensko.
GEODÉZIA A GIS – Totálne stanice, GPS pre geodéziu, nivelačné prístroje, teodolity, diaľkomery, diaľkomery pre GIS …
GEO-PRÍSLUŠENSTVO – Statívy a príslušenstvo, centrácia a laserové olovnice, reflektory a minireflektory, reflektorové výtyčky a stojany, batérie, káble a registrácia …
STAVEBNÍCTVO – stavebné nivelačné prístroje, stavebné teodolity, stavebné totálne stanice, laserové diaľkomery DISTO, lasery krížové a bodové … a ďalšia špeciálna technika.

Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.

Autorizovaný distribútor, odborný predaj HW, SW a poradenstvo v oblastiach digitálna fotogrametria, 3D modelovanie, 3D vizualizácia a vytváranie 3D databáz krajiny pre aplikácie v reálnom čase.

PhotoModeler – softvér pre pozemnú fotogrametriu na meranie a modelovanie reálneho sveta. UltraCamX – digitálna letecká kamera a UltraScan5000 – presný fotogrametrický skener od Vexcel Imaging/Microsoft Photogrammetry. DA42MPP – moderné fotogrametrické snímkovacie lietadlo od Diamond Airborne Sensing. Kvalitný značkový hardvér ACER – notebooky, LCD monitory, PC, servre a dátové polia.

V I L L A, s.r.o.

Autorizovaný distribútor pre Slovensko značiek Geomax, FOIF, KQGEO, JAVAD, MicroSurvey, AMPERE SYSTEM, SECO, NEDO, JUNIPER systems.
Poskytuje odborné poradenstvo a servis pre geodetické prístroje a príslušenstvo, GIS a stavebné prístroje.
Podrobnosti nájdete na www.villa.sk

Geotronics Slovakia, s.r.o.

Autorizovaný distribútor firmy Trimble na Slovensku.
Predaj meracích zariadení, staníc, prístrojov a príslušenstva na geologické a geodetické práce.

GS SOFT Group

GstarCAD Exclusive Distributor (DWG kompatibilný 2D/3D CAD – alternatíva za AutoCAD a AutoCAD LT) – distribúcia programu pre kreslenie technickej výkresovej dokumentácie na území Slovenskej republiky (GS SOFT Slovakia s.r.o.), Českej republiky (GS SOFT Bohemia s.r.o.) a v nemecky hovoriacich krajinách – Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsku, … (GS SOFT Germany GmbH).

Cieľovou skupinou sú architekti, stavební inžinieri, projektanti TZB, konštruktéri, elektroprojektanti, geodeti a ďalší inžinieri, ktorí potrebujú kresliť, tlačiť alebo prehliadať technické výkresy za zlomok ceny AutoCADu. Okrem trvalých licencií poskytujú užívateľom poradenstvo, školenie a technickú podporu.

Mraz Robotics, s.r.o.

Spoločnosť sa venuje vývoju jedinečných trvalo udržateľných autonómnych mobilných robotických riešení, ktoré dosahujú pokroky v mnohých sektoroch, ako je napríklad geológia, georadarové prieskumy ale aj protipožiarne riešenia.

Jedným z robotických riešení od Mraz Robotics, je prvotriedny robot Mraz3 GPR –  plne autonómny pozemný robot (UGV) vybavený najmodernejšou technológiou georadaru (GPR). Je špeciálne vyvinutý na lokalizáciu podzemných objektov a štruktúr v reálnom čase, 2D GPR profilovanie a 3D GPR projekty. Toto špičkové zariadenie umožňuje analýzu a mapovanie podzemných štruktúr a objektov s mimoriadnou presnosťou. Mraz GPR používa umelú inteligenciu na navigáciu a spracovanie nameraných údajov. Lokalizácia inžinierskych sietí, tunelov či inšpekcia betónových konštrukcií a ciest s Mraz3 je bezproblémová, rýchla a fyzicky nenáročná pre operátora.

ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 

Špecialisti na distribúciu geografických informačných systémov (GIS) spoločnosti Esri, Inc. vrátane systémovej podpory používateľov a poskytovania autorizovaných školení. Navrhujú a implementujú riešenia, v ktorých hrajú dôležitú úlohu geopriestorové informácie. Zabezpečujú všetky potrebné služby, ktoré súvisia s realizáciou týchto projektov, od analýzy, návrhu až po implementáciu.

UAVIS s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2015 na fundamente kolektívu technologických nadšencov s viac než 15-ročnými skúsenosťami v oblasti softvérových riešení, geografických informačných systémov, analýzy dát, grafického spracovania informácií a aplikovanej informatiky.
V oblasti poskytovania leteckých prác v uplynulých rokoch uskutočnili stovky letov za účelom tvorby lokálnych ortofotomáp, monitorovania poľnohospodárskych plodín, vytvárania propagačných materiálov klientov, zberu komparačných dát pre potreby výskumných projektov, ale napríklad aj za účelom leteckého meračského snímkovania pre potreby pozemkových úprav. Zmapovali viac než piatich tisícok kilometrov železničných tratí na Slovensku a v Čechách a každoročne zmapujú kompletnú sieť diaľnic a rýchlostných ciest prvej triedy na Slovensku.

SGS Geosolutions, s.r.o.

Spoločnosť  sa špecializuje na predaj a servis prístrojov a príslušenstva značky senseFly, Trimble, SECO, Spectra Precision, Handheld a Stonex na Slovensku. Všetky informácie nájdete na www.geopriestor.sk a www.bezpilotne.sk. 

iNGs

iNGs spol. s r.o.

Spoločnosť zameraná na podporu práce s technickou dokumentáciou.
Služby: systémová údržba počítačového parku, programové vybavenie a správy IT infraštruktúry vôbec.
Oblasti: technickej projekcie, prípravy a správy technologických celkov, projekcie a správy inžinierskych stavieb, správy prostriedkov a majetku.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej dabázy. Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Ústav spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.